TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

Ocak - Mart 2019

Devam eden ekonomik sıkıntıların yanında, bu döneme üç konu damgasını vurdu: Birincisi; Mali Genel Kurul, ikincisi planlanan iki etkinlik [CASP 2019 ve 20. Yapısal Çelik Günü hazırlıkları] ve iki yarışma [Ulusal Çelik Köprü Ödülleri ve 16. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2019)], üçüncüsü de 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri.
01.04.2019

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Sayın Üyeleri,
Çelik Yapı Sektörünün Sayın Paydaşları,

1.     
SEKTÖR DEĞERLENDİRMELERİ

Bölgedeki ve ülkemizdeki siyasi ve ekonomik belirsizlikler devam etmektedir. Sıklıkla vurguladığımız gibi, sektörün her şeyi devletten beklemesi yerine gerektiğinde özeleştiri yaparak kendi sorunlarını tarafsızlıkla belirlemesi, çözüm üretmesi ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi için kamu ile işbirliği yapması gerekmektedir.

Küreselleşen dünyada ülkelerle hatta sektörlerle ilgili değerlendirmeyi dünyanın diğer bölümünden bağımsız yapmanın mümkün olmadığı bilinen bir gerçek. Bu kapsamda;

    a. Küresel Siyasi Durum

Bu kapsamda öncelikle çevremizdeki siyasi duruma bakalım:

·        Ortadoğu bölgesindeki siyasi istikrarsızlık süper güçlerin kendi ekonomilerini sürdürebilmek amacıyla Ortadoğu üzerindeki statülerini koruma ve genişletme mücadeleleri nedeniyle devam etmektedir ve kısa vadede sonuçlanması beklenmemektedir.

·         Ortadoğu’daki bu mücadeleler, ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gibi süper güçlerin beklentileri ve çıkarları doğrultusunda sınır değişikliklerine ve yeni oluşumlara dahi neden olabilir.

·         Çin ile ilişkiler geliştirilirken, Avrupa ve ABD ile kriz yönetimi bu yıl da sürmektedir.

·         Hindistan’daki gelişmeler yakından izlenmeli, önümüzdeki yıllarda bölgede varlığının hissedilebileceği gözden ırak tutulmamalıdır.

·         Avrupa’nın da bu bölgedeki beklentileri ve oyuna nasıl katılabileceklerinin yakından takip edilmesinde yarar vardır.

    b. Ekonomik Değerlendirme

   Yine bölgeyi etkileyen ekonomik duruma küresel boyutta baktığımızda şunları görmemiz mümkün:

·         Bir kısmı yurtdışı kaynaklı manüpülasyonlara, bir kısmı bölgedeki istikrarsızlığa, bir kısmı da yurt içindeki sorunlara bağlı olan Döviz kurlarındaki sıçrama ve enflasyondan kaynaklı, piyasadaki güvensizlik ortamı önemli. Alınan önlemlerle, piyasalara belirli ölçüde güven verilmekle birlikte, çok sayıda firmanın iflas etme veya küçülme ve buna bağlı olarak işsizliğin artması olasılığı neticesinde satın alma gücünün ciddi ölçüde azalması mümkündür. Bu da, enflasyonun hızının düşmesine sebep olurken, iç piyasalarda önemli durgunluğa neden olabilir.

·         Bu koşullarda, yabancı yatırımcılar bir taraftan Türkiye piyasasından çekilmeye veya uzak durmaya devam ederken, diğer taraftan batma noktasına gelen şirketleri kelepir niyetine satın almaya çalışıyorlar.

·         Küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren ABD ile ilgili olarak, Prof. Nouriel Roubini de 2020 yılında ABD’nin ekonomik krize / durgunluğa (resesyona) girebileceğini açıklamıştır.

·         Avrupa Komisyonu (EC) tarafından ABD’ye reaksiyon olarak uygulanan kota uygulamasının Türkiye’ye de uygulanması karşısında gerekli girişimler başlatılmış olup, bu girişimlerin 2019 yılı içinde olumlu sonuç vermesi olasıdır.

·         Çelik Sektörü ile İnşaat Sektörünün ara kesitinde yer alan Çelik Yapılar (Yapısal Çelik İşleri) sektörünü de etkileyecek olan inşaat sektöründe iç piyasanın bu yıldan itibaren önümüzdeki 2-3 yıl içinde daralacağı tahmin edilmektedir.

·         İşlerin azalıp artması kadar önemli bir sorun da, piyasada nakit darlığı ve dolayısıyla tahsilat sıkıntısı, bankaların kredi musluklarını kısmaları olarak özetlenebilir.

·         Sektör olarak 2019-2021 yıllarını kapsayan ve 21 Ekim 2018 tarihinde açıklanan Yeni Ekonomi Programını (YEP) önemsiyoruz: çünkü birçok platformda örnek alınan Güney Kore; Liberal Ekonomiyle değil Devlet Planlı Kapitalizm (State Capitalism) ile bu günkü durumuna gelmiştir. Türkiye için de gerçekçi planlı kalkınma büyük önemi haizdir.

    c. 2018 Sektör Değerlendirmesi

·         Yapısal Çelik (Structural Steel)

Yapısal Çelik; bazı kaynaklara göre, köşebentler dışında kalan 80 mm.nin üzerindeki çelik profilleri ve boruları kapsarken, bazı kaynaklara göre taşıyıcı sistemde kullanılan tüm çelik profiller (köşebentler dahil) ve borular (kutu profiller dahil) yapısal çelik olarak kabul edilmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği’ni ise soğuk şekil verilmiş çelik profiller, çatı ve cephe kaplama çelik malzemeleri, kolon ve kirşlerde kullanılan yassı mamuller dahil yapılarda kullanılan tüm çelik malzeme ilgilendirmektedir. Bu nedenle, aşağıda çelik malzemeden söz ederken herhangi bir ayırıma yer verilmemiştir.

o    ABD tarafından yürürlüğe sokulan Section 232 kararı Türkiye’nin ABD’ye ihracatını olumsuz yönde etkilemekle birlikte, ABD’nin karşılaşması olası ekonomik sorunlarının işareti de olabilir. Bu uygulama, Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatını olumsuz yönde etkilemiş, ancak burada meydana gelen kayıp diğer pazarlara ihracatın arttırılması suretiyle telafi edilmiştir.

o    Avrupa Komisyonu (EC) tarafından ABD’ye reaksiyon olarak uygulanan kota uygulamasının Türkiye’ye de uygulanması karşısında gerekli girişimler başlatılmış olup, bu girişimlerin 2019 yılı içinde olumlu sonuç vermesi beklenmektedir.

o    İç piyasalarda olası daralmaya karşılık ve dış borç ödemelerinden kaynaklı döviz ihtiyacı nedeniyle Türkiye’nin yeni pazarlara yönelmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu öngörü sonucunda Türkiye’nin çelik ihracatı 2018 yılı içinde az da olsa artarak 13,8 milyar dolara ulaşmıştır.

o    Çelik üreticilerinin bir kısmında yatırımlar devam etmektedir.

·         Çelik Yapı İşleri (Constructional Steelwork)

o    İç piyasalardaki daralma öncelikle KOBİ’leri etkilemiştir. Çelik yapı elemanları imalatı yapan ve sınırlı işletme sermayesine sahip KOBİ ölçekli fabrikaların önemli bir bölümü konkordato ilan etmiş, bir kısmı da iflas eşiğine gelmiştir. 

o    Ortadoğu bölgesi dışında yurtdışındaki ticaret hacminde kayda değer bir azalma gözlenmemektedir. Yaklaşık 10.000 Ton/yıl ve üzeri kapasiteye ve yeterli kalite kontrol sistemine sahip çelik konstrüksiyon fabrikalarının büyük çoğunluğu üretimdeki ihracat paylarını arttırmışlardır. Dolayısıyla, yurtdışına ihracat yapan, çelik yapı elemanları imal eden fabrikaların iş hacimlerinde önemli bir azalma olmamıştır.

o    İç piyasadaki daralmaya karşılık ihracata ağırlık verilmesi sonucunda çelik işleme miktarında yaklaşık %10 mertebesinde azalma olduğu tahmin edilmektedir. Bu azalma, temel olarak şu nedenlerden kaynaklanmıştır:

ü  3. Boğaz Köprüsü, İzmit Körfezi Köprüsü, İstanbul’un 3. Havalimanı gibi mega projelerin tamamlanmış olması, Çanakkale Köprüsü’nün henüz başlamaması,

ü  Yatırımlardaki azalmaya paralel olarak, yurtiçindeki endüstriyel yapı, AVM, ticari yapılar gibi çelik yapı taleplerindeki azalma,

ü  Yurtdışına iş yapan Türk müteahhitlerin finansman sıkıntıları sonucunda alınan iş sayısında azalma.

o    Bunun sonucu olarak, Çelik yapı elemanları imalatçılarının 2018 yılsonu tahminlerine göre toplam 1,6 milyon ton çelik işlendiği değerlendirilmektedir. Ancak, çelik konstrüksiyon fabrikalarındaki yatırımların da en alt seviyeye indiği gözlemlenmektedir.

    d. Öngörülen Sektörel Önlemler:

·         Sektörler devletten yardım bekleme alışkanlığını terk edip, örgütlü bir şekilde kamu ile işbirliğini arttırarak, üniversiteler, meslek örgütleri ve sektörel dernekler vasıtasıyla, kendi sorunlarını çözme ve devlete destek olma yetilerini geliştirmeli, her şey devletten beklenmemeli.

·         Sorunlar ve yapıcı / yaratıcı çözüm önerileri; bugüne kilitlenmeden, vizyoner bakış açısı ile bilimsel verilere dayalı olarak çeşitli platformlarda değerlendirilmeli, paylaşmaktan çekinilmemeli.

·         İhracata dayalı ekonomimiz nedeniyle ve iç piyasaların daralmasına karşılık ihracat arttırılmalı:

o    Dünya ticaret hacmi: 18 Trilyon $ - Türkiye’nin ihracatı: yaklaşık 170 milyar $ (Dünya ticaret hacminin % 0,9’u)

o    Hammadde ve enerji önemli ölçüde ithal ediliyor, teknoloji geliştirilmeli ve katma değer arttırılmalı,

o    İhracat yapmayan KOBİ’ler ihracata teşvik edilmeli, az ihracat yapanların ihracatını arttırması desteklenmeli

o    Türk yatırımcıların yurt dışı yatırımları desteklenmeli.

·         Sektörün uluslararası rekabet gücünün arttırılması için;

o    Sektör, münferit çabalar yerine birleşik bir organizasyon altında ihracatı arttırma yollarını aramalı ve yaratıcı çözümler getirilmelidir

o    Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ve Dünya Çelik Birliği (WSA) işbirliği ile kuruluş hazırlıklarına Aralık 2015’de başlanan ve daha sonra Avrupa’daki Bağımsız Tanıtım Organizasyonlarının (IPOs) katılımıyla 2018 yılı ortalarında hayata geçirilen USP-E (Birleşik Çelik Tanıtımı-Avrupa / United Steel Promotion-Europe) organizasyonu dünya çelik sektöründe son 10 yıldır tanıtım bütçelerinin azaldığını ve buna paralel olarak da pazar payının düştüğünü saptadı. USP-Europe örneği değerlendirilmeli,  Türkiye’de de müşterek ve örgütlü bir çalışma yapılmalı.

o    Özellikle yurt dışında Türk firmalarının birbiriyle rekabet etmesi yerine konsolide edilmiş daha büyük çaplı ortaklıklar / ortak girişimler oluşturulabilir

o    Mümkün olduğunca, kaynakların ortak kullanımı, verimliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması sağlanmalı.

·         İşbirliği – Güç Birliği (Kooperasyon ve konsolidasyon).   İç piyasaların küçülmesi ve ihracat pazarlarına ilişkin önlemlerin zaman alacak olması nedenleriyle, gerek üretim maliyetlerinin azaltılması, gerek kapasite fazlasının yarattığı sorunların giderilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla işbirliği ve ortak kullanım olanaklarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda, Çelik Federasyonu (ÇELFED) üyesi Çelik Dış Ticaret Derneği (ÇDTD) tarafından geliştirilmekte olan Ortak Navlun Projesi (ONP) gibi projeler geliştirilmelidir. Diğer taraftan, yurtiçinde daralan piyasalar bazı firmaların hayatta kalmasını zorlaştırırken, yurt dışında da Türk firmalarının birbiriyle rekabet etmesi yerine konsolide edilmiş daha büyük çaplı ortaklıklara ihtiyaç vardır.

·         Verimliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması.         Maliyetlerin düşürülmesi için dijitalleşmenin tüm nimetlerinden yararlanılması, otomasyonun arttırılması, Güney Kore örneğinde olduğu gibi daha stratejik planlamalar yapılması gerekmektedir. Çelik malzemenin sürdürülebilirliği yanında, özellikle KOBİ’ler için kurumsal sürdürülebilirlik prensiplerinin daha etkin biçimde uygulanması gerekmektedir.

·         Türkiye’de Sektörel Pazar Araştırması periyodik olarak yapılmalı ve yayımlanmalı.

·         Türk Eğitim sistemi Almanya’da ve diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi; süratle değişen dünyaya ayak uyduracak şekilde geliştirilmeli, daha araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazır gençlik yetiştirilmeli, Sanayi ile üniversiteler arasındaki kopukluk müştereken giderilmelidir.

    e. Son Söz

Başta da söylediğimiz gibi, küreselleşme bir tercih değil önlenemez bir olgudur. Dolayısıyla, genelde ülkelerin, özelde sektörlerin tüm dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri ve olası gelişmeleri önceden fark edip ona göre pozisyon almaları bir zorunluluk. Yalnız dış ticaretimizi değil, ülke içindeki yatırımlarımızı da buna göre yapmamız gerek. Oyun alanının bu kadar genişlediği ve ulaşılması gereken bilgilerin inanılmaz boyutlara ulaştığı bir çağda, şirketlerin tek başlarına başarı aramaları da aşırı iyimserlik.

Dünya pazarında etkin oyuncu olmanın bizim için bir tercih değil zorunluluk olduğu şu dönemde, rekabet gücümüzün arttırılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ancak “işbirliği güç birliği” diğer bir deyişle “kooperasyon ve konsolidasyon” kavramının sözde değil özde uygulanması ile mümkün olabilecektir. Bugünden itibaren, kamu ile sanayinin, sanayi ile üniversitelerin, şirketlerin birbirleriyle işbirliklerinin, meslek örgütleri ve STK’ların da desteğiyle sağlanması zorunlu hale gelmiştir.

Her sorunun bir çözümü olduğu inancı ve umuduyla, sektöre düşen sorumluluk büyüktür.

2.      MALİ GENEL KURUL

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Mali Genel Kurulu 21 Şubat 2019 tarihinde Armada Asya Otel’de gerçekleştirildi. Seçimsiz olan genel kurulda iki konu öne çıktı: Piyasalardaki daralma ve belirsizliklerin sonucu aidatlarını ödeyemeyen üyelerin ayrılması, üç yıldır arttırılmayan aidatların zorunlu olarak arttırılması ve haksız rekabete karşı geliştirilen TUCSAmark yeterlilik belgelendirmesinin Grup-1 üyeler için 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması kararı.

3.      TUCSAmark BELGELENDİRMELERİ

Sektörde uzman kuruluşların katkılarıyla, üç yıla yakın süre yapılan yoğun çalışmaların ardından, TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın 4.1 sürümü tamamlanmış ve 2018 yılı ortalarından itibaren uygulamaya başlanmıştır.

TUCSAmark Belgelendirme amacı, çelik yapıların ve sektörün kalitesinin arttırılması ile haksız rekabetin önlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda,

TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın 4.1 versiyonu aşağıdaki belgeleri kapsamaktadır.

·           TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik Belgesi

·           TUCSAmark Yapısal Çelik Yüklenici Yeterlilik Belgesi

·           TUCSAmark Yapısal Çelik Tasarım Yeterlilik Belgesi

·           TUCSAmark Üretici Yeterlilik Belgesi

·           TUCSAmark Çelik Boya İşleri Yeterlilik Belgesi

·           TUCSAmark Galvaniz İşleri Yeterlilik Belgesi

·           TUCSAmark Tedarikçi Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark raporları da aşağıdakileri kapsamaktadır.

·           TUCSAmark Proje Kontrol Raporu

·           TUCSAmark Yapı Performans Analiz Raporu

·           TUCSAmark Kapasite Raporu

·           TUCSAmark İhale Ön Yeterlilik Raporu

4.      ÇELİK İÇİN KOROZYON VE YÜZEY KORUMA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (CASP 2019)

“Korozyon çeliğin ayrılmaz bir fonksiyonudur ve önlem alınmazsa, topraktan gelen çelik toprağa dönmeye eğilimlidir.” yaklaşımından hareketle korozyon konusu 11 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Tamamlayıcı Malzeme Üreticileri Sektör Danışma Kurulu - Endüstriyel Boya Grubu toplantısında masaya yatırdı ve sektör adına alınabilecek önlemler üzerinde çalışma başlatıldı. Daha sonra TUCSA Yüzey Koruma Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar ve ECCS nezdindeki girişimler olumlu sonuç verdi ve bu konuda sürdürülebilir uluslararası etkinlik yapılmasına karar verildi.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019) uluslararası sempozyumu ile ilgili hazırlıkların son safhasına gelinmiştir.

Özellikle ülkemizde, her yıl en az 250 milyar TL maddi kayba neden olan korozyon konusunda bilincin geliştirilmesi ve ilk aşamada bu kaybın %10-15’inin engellenmesi hedef alınmaktadır. Bu kapsamda, uygulanabilecek yeni teknolojiler, alınabilecek eğitim ve bilinçlendirme önlemleri, mevzuat ve denetim gereksinimlerinin sempozyum ve takip edecek konferanslarda masaya yatırılması planlanmaktadır. Bu çalışmaların sonunda, korozyon ekonomisi ve endüstride korozyon yönetiminin rolünün her geçen gün daha da önem kazanacağına inanılmaktadır.

Sempozyum, programı belirginleşmiştir. Buna göre;

·         Üçü yurtdışından dört konuk konuşmacının isimleri ve konuları belirlendi

Prof. Dr. Ali Fuat Çakır (Türkiye) – “Corrosion on Rebars”

Dr. Reza Javaherdashti (İran) – “Importance of the Economy and Ecology in the Assessment Corrosion Practice”

Dr. Rob Francis (Avustralya) – “Atmospheric Corrosivity Surveys and Standards”

Prof. František Walt (Çek Cumhuriyeti) – “Fire Protection by Hot Deep Galvanising in EN1993-1-2 (2020)”

·         Programda 4 key-note konuşmacı dışında Türkiye’den ve yurtdışından 38 tebliğin sunulması ve “1999 Depreminin 20’nci Yılında Deprem, Korozyon ve Çelik” konulu bir panelin yapılması planlandı.

·         Sempozyumun son gününde, Sveti Stefan Bulgar Kilisesi ziyaret edilecektir. Sultan Abdülaziz’in 28 Şubat 1870 tarihli fermanı üzerine, 1892 yılında Avusturya’da Waagner firması tarafından tasarımı ve imalatı yapılan Kilise’nin taşıyıcı sistemi tamamen çelik döküm ve hadde profillerle yapılmıştır. Bu nedenle Demir Kilise olarak da anılan Balat’ta inşa edilen kilise 1898 yılında ibadete açılmıştır. Geçen yüzyıldan fazla süre içinde uğradığı korozyona karşı gerçekleştirilen güçlendirme ve restorasyon projesi TUCSA tarafından düzenlenen Ulusal Çelik Yapı Ödülleri kapsamında ödüle değer bulunmuştur.

Önemi yeterince bilinmeyen korozyon konusunda iki yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan seri konferansların giderek artan yarar sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

5.      ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURUM ve KURULUŞLAR

5.1.  Üniversiteler

Üyesi olduğumuz Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu son olarak 7 Şubat 2019 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda sektör adına talep ve öneriler bildirilmiştir.

5.2.  Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS)

Dönem içinde herhangi bir etkinliğe katılım olmamıştır. PMB ve Yönetim Kurulu Toplantılarının 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Paris’te yapılması planlanmıştır.

Ayrıca, “Patronlar Toplantısı olarak da anılan ECCS VIP Toplantısı 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde Hollanda’nın Valkenburg kentinde Maastricht yakınlarındaki St Gerlach Şatosu’nda yapılacaktır. VIP toplantısına Türkiye’den üç firmanın üst düzey yöneticilerinin katılımı planlanmıştır.

Bu yıl ECCS Genel Kurulu 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek ve Genel Kurul’da ECCS Başkanı H. Yener Gür’eş, seçilecek olan yeni ECCS Başkanına devredecektir.

5.3.  Çelik Federasyonu (ÇELFED)

Geçen yıl TUCSA ve diğer dört kurucu dernek tarafından kurulan Çelik Federasyonu (ÇELFED)’na Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ve Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MİSAD)’dan sonra Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) de üye olmuştur.

Bu dönem içinde, ÇELFED Yönetim Kurulu 12 Şubat ve 4 Nisan 2019 tarihlerinde toplanmıştır.

5.4.  Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)

Türkiye İMSAD’ın geçen yıl yapılan tüzük değişikliği sonucunda, Mali Genel Kurul kaldırıldığından bu yıl Şubat ayında Mali Genel Kurul yapılmamıştır.

Üyesi olduğumuz Türkiye İMSAD Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları 17 Ocak, 28 Şubat ve 21 Mart 2019 tarihlerinde yapılmıştır.

8 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye İMSAD adına Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrencilere Sürdürülebilir Malzeme - Çelik konusunda seminer verilmesi planlandı.

6.      KURUL VE KOMİTELERİN FAALİYETLERİ

Çeşitli komitelerimiz olmakla beraber, bu üç aylık dönemde şu kurul ve komitelerin faaliyetleri öne çıkmıştır:

6.1.  Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu toplantıları 6 ve 21 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, 11 Nisan 2019 tarihinde de yapılması planlanmıştır.

6.2.  Hafif Çelik Yapılar Sektör Danışma Kurulu (SDK-1h)’nun 7 Mart 2018 tarihli toplantısında alınan kararlar paralelinde, aşağıdaki konularda yönetmeliklerin hazırlanması için ilgili bakanlık nezdinde çalışmaların sürdürülmesine ve dernek bünyesinde bir seri toplantılar yapılmasına devam edildi.

6.3.  Yangın Komitesi esas olarak şu dört konudaki çalışmalarını sürdürmektedir:

6.3.1.      “Yangın Danışmanlığı ve Yangın Güvenliği Mühendisliği” kitaplarının hazırlıkları,

6.3.2.      YAÇEM Akademi tarafından Yangın Mühendisliği eğitimlerine temel teşkil edecek eğitimlerin planlanması.

6.3.3.      MYK için hazırlanan Yangın Güvenliği Danışmanlığı ve Yangın Enspektörlüğü gibi konularda meslek standartları konularında hazırlıklar (Türkiye İMSAD koordinasyonunda yürütülen MYK çalışmaları kapsamına alınmak üzere “Yangın Kontrolörü Seviye-1 ve Yangın Kontrolörü Seviye-2 hakkında ön bilgi paylaşıldı),

6.3.4.      Türkiye İMSAD tarafından bu yıl içinde Ankara’da düzenlenecek Yangın Güvenliği Çalıştayı için yürütülen hazırlıklar.

6.4.  Yüzey Koruma Komitesi.

6.4.1.      International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019) (İstanbul, 22-24 Mayıs 2019),

6.4.2.      Yüzey koruma kurs ve webinerleri,

6.4.3.      MYK’ya sunulmak üzere çelik boya/kaplama ve sıcak daldırma galvaniz konularında yeni meslek dallarının ve standartlarının belirlenmesi.

6.4.4.      TUCSAmark kapsamında yapılacak düzenlemeler ile ilgili çalışmalar.

6.5.  Yarışma Komitesi duyurularını yaptığı aşağıdaki yarışmaların gerçekleşmesi için çalışmaktadır.

6.5.1.      Bu yıl için planlanan yarışmalar

·         Ulusal Çelik Köprü Ödülleri 2019

·         16. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2019)

6.5.2.      ECCS Yarışmaları

·         European Steel Design Awards 2019 (Tek yıllarda) için çalışmalar başladı.

·     European Steel Bridge Awards 2018 (Çift yıllarda) sonuçlandı ve ödülleri 11 Eylül 2018 tarihinde Prag’da verildi

6.6.  Köprü Komitesi.

18 Temmuz 2016 tarihinde Dr. Selçuk İZ koordinasyonunda oluşturulan Köprü Komitesi’nin Kasım 2018 ayı içinde toplanması planlanmaktadır. Toplantıda, ülkemizde çelik ve çelik-beton karma (kompozit) köprülerin (karayolları, demir yolları, yaya ve bisiklet köprüleri dahil) mimari ve mühendislik açısından gelişimine ve çelik köprülerin avantajlarının bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere alınabilecek önlemler ve hazırlanacak eylem planı görüşülecektir. Bu kapsamda, 2019 yılından itibaren iki yılda bir gerçekleştirilecek Ulusal Çelik Köprü Ödülleri hazırlıkları da görüşülecektir. Ayrıca, boru köprüleri (pipe rack - DSİ'nin boru köprüleri gibi) ve çığ köprüleri (avalanche bridge) konularının da kapsama alınıp alınmaması değerlendirilecektir. 

6.7.  Devam Eden Projeler.

6.7.1.      Çeliğin Sürdürülebilirliği için Ulusal Veri Tabanı

6.7.2.      Yönetmelikler:

·     Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği

·     BYKHY (Güncelleme ve performansa dayalı mühendislik hesaplarını içeren yeni versiyon hazırlıkları, Türkiye İMSAD bünyesinde devam etmektedir.)

6.7.3.      Yayınlar:

·     Yangın Danışmanlığı ve İlgili Mevzuat

·     Performansa Dayalı Yangın Mühendisliği 

·     Hafif Çelik Yapılar Tasarım ve Yapım Kılavuzu

7.      TANITIM

7.1.         Yayınlar.

·     Çelik Yapılar dergisinin 59’uncu (Ocak-Mart 2019) sayısı hazırlandı.

·     Kitap yayını konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

·     TUCSA web siteleri sürekli güncellenmekte, TUCSAmark Belgelendirmesi ile ilgili http://tucsamark.tucsa.org web sayfası ile CASP 2019 web sitesi hazırlandı.

7.2.         Yapısal Çelik Günleri.

·     19. Yapısal Çelik Günü 25 Ekim 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirildi.

·     20. Yapısal Çelik Günü’nün 20 Kasım 2019 Çarşamba günü yapılması planlandı.

8.      YAÇEM AKADEMİ

YAÇEM Akademi taleplere bağlı olarak geçtiğimiz yıllık dönem içinde aşağıdaki kursları gerçekleştirdi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarını yaptı. Ayrıca “Kuruluşlara Özgü Eğitimler ve Danışmanlıklar” başlığı altındaki eğitimleri de kapsamımıza ekledik.

9.      ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

9.1.         Eğitim ve Teknik Geziler

Arel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencilerine, 21 Mart 2019 tarihinde çelik yapı sektörü semineri verildi.

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri 20 Mart 2019 tarihinde Doralp Fabrikasına teknik gezi yaptılar.

Türkiye İMSAD tarafından organize edilen ve yapılan protokole istinaden verilecek eğitimler kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrencilere Sürdürülebilir Malzeme - Çelik konusunda seminer verilecektir.

9.2.        Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla daha sonra PROSteel kısa adıyla ve 2017 yıldan itibaren de SteelPRO kısa adıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından biri olan Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmaları’nın 16’ıncısı Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2019) düzenlendi. Yarışmanın teması, yaratıcı çözümler üretilmesine olanak veren “Çelik Köprü Tasarımı” olarak belirlendi ve 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren duyurusuna başlandı.

10.    SEKTÖR ÇALIŞMALARI

10.1.       YKF Şartnameleri Metal Bölümü Hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) tarafından Türkiye İMSAD'dan istenen inşaat malzemelerinin satınalma ve uygulama şartnameleri çalışmaları kapsamında TUCSA tarafından yürütülen Metal Bölümü Şartnameleri konusundaki hazırlıklar devam etmektedir.

10.2.       Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği Taslağı Hazırlanıyor.

Hafif Çelik Yapılar Sektör Danışma Kurulu (SDK-1h) ve Hafif Çelik Yapılar Teknik Komitesi (TK-7) birlikte toplanarak Hafif Çelik Yapıları Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Yönetmelik (Taslak) Çalışmalarına başladı. Söz konusu yönetmelik taslağı tamamlandığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne sunulacak.

11.    PLANLI ETKİNLİKLERİMİZ

11.1.       International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019). Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

11.2.       20. Yapısal Çelik Günü 20 Kasım 2019 Çarşamba günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirilecektir.

11.3.       16. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2019) Kolokyum ve Ödül Töreni 20. Yapısal Çelik Günü kapsamında icra edilecek.

11.4.       4. Istanbul Bridge Conference. KGM koordinasyonunda Türkiye İnşaat ve Köprü Cemiyeti tarafından 2020 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

11.5.       EuroSteel 2020. Avrupa’nın en büyük yapısal çelik etkinliklerinden biri olan ve her üç yılda bir gerçekleştirilen EuroSteel 2020 (9. Avrupa Çelik ve Kompozit Yapılar Konferansı) Eylül 2020 ayında muhtemelen İngiltere’de yapılacaktır. EuroSteel konferanslarının önümüzdeki yıllarda ve bilhassa 2023 yılında bir Türk Üniversitesi tarafından yapılması halinde TUCSA gerekli desteği vermeye hazırdır.


© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği