TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Üyeler > Türk Yapısal Çelik Derneği’ne üye olmalı mıyım? Neden ve Nasıl?
Bu bölümde, aşağıdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz:
1. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin amacı nedir?
2. Kimler Türk Yapısal Çelik Derneğine üye olabilir?
3. Hangi Grupta Üye Olabilirim?
4. Holding veya Şirketler Grubu Üye Olabilir mi?
5. Üye olursam giriş ödentim ve yıllık ödentilerim ne kadar olacak?
6. Üye olacağım zaman ne ödeyeceğimi örnek ile gösterebilir misiniz?
7. Üye olmak için hangi formları dolduracağım?
8. Formları nereden indirebilirim ve nasıl teslim ederim?
9. Dernek bizim için neler yapabilir, ne avantaj sağlar?
10. Üyelik için firma büyüklüğü şartı aranıyor mu? Küçük bir atölyem var. Üye olabilir miyim?
11. TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi zorunlu mudur?
12. Dernek sektör için ne gibi çalışmalar yapar?
13. Dernek bütçesini nerelere harcar?
14. Üyeler derneğe nasıl katkı sağlayabilir?
15. Üye olmadan dernekten yararlanabilir miyim?
16. Aidatlarda indirim yapılabilir mi?
17. Aidatları gider göstermemiz / vergiden düşmemiz mümkün mü?
18. Bireysel üye olabilir miyim?

1. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin amacı nedir?

Derneğin amacı, Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmaktır.

2. Kimler Türk Yapısal Çelik Derneğine üye olabilir?

Dernek Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitelerde görevli bir öğretim elemanları (öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi) (Grup-A) veya aşağıdaki gruplara mensup tüzel kişiler Dernek Tüzüğü’nün 7. maddesinde belirtilen asli üye olabilme koşullarını karşılamaları halinde derneğe üye olabilirler.
• Grup-1: Çelik yapı elemanı imalatı ve uygulaması,
• Grup-2: Çelik yapı tasarımı, danışmanlığı ve denetimi,
• Grup-3: Yapısal çelik üretimi ve ülke çapında dağıtımı,
• Grup-4: Çelik yapı elemanları, tamamlayıcı inşaat malzemesi ve servisleri üretici ve sağlayıcıları.

Ayrıca, faaliyet alanları açısından karşılıklı destek sağlayabilecek dernekler de TUCSA’ya üye olabilirler (Grup-D).

Dernek Tüzüğü’nün 7.b. bendinde belirtilen iştigal alanları kapsamına girmediği için dernek üyesi olamayacak, ancak sektörün gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüzel kişiler, Üye Alma Prosedürü ve İç Yönetmelik uyarınca derneğe Paydaş Üye olabilirler

Madde. 6 – Üye olma hakkı

Derneğin üye sayısı sınırlı değildir. 7. maddedeki üyelik koşul ve niteliklerine uyan gerçek ve tüzel kişiler, Dernekler Kanunun kapsamında kalmak koşuluyla derneğe üye olabilirler.

Madde.7 – Üyelik türleri

Derneğin üyelik türleri: Kurucu, Asli ve Onursal olmak üzere üç türlüdür.

a. Kurucu Üyelik:

Derneğin kurucu üyeleri kuruluş, toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına karar veren ve sonra da asli üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir.

b. Asli Üyelik:

Aşağıda iştigal alanları belirtilen tüzel kişiler ile akademisyen ve/veya üniversitelerde görevli öğretim elemanları derneğe asli üye olabilirler. Asli üyeler, Türkiye’de yapısal çelik sektörünün, yukarıda madde 2.’de belirtilen amaç doğrultusunda gelişmesi için, Genel Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde katkıda bulunurlar. 01 Haziran 2006 tarihinden önce dernek üyesi olan gerçek kişi üyeler, kazanmış oldukları bireysel (özel kişi) üyelik hakkını korurlar.

(1) Grup-1: Çelik yapı elemanı imalatı ve uygulaması,
(2) Grup-2: Çelik yapı tasarımı, danışmanlığı ve denetimi,
(3) Grup-3: Yapısal çelik üretimi ve ülke çapında dağıtımı,
(4) Grup-4: Çelik yapı elemanları, tamamlayıcı inşaat malzemesi üreticileri ve servis sağlayıcıları.

c. Onursal Üyelik:

Geçmiş yıllarda, Türkiye’de çelik yapıların yaygınlaşması yolunda çalışmaları bulunan veya derneğin gelişmesine büyük katkıları bulunan kişiler onursal üye olarak kabul edilebilirler.

Madde.8 – Üyeliğe kabul edilme

Başvuru sahibinin; yukarıda Madde 7’de belirtilen iştigal alanlarından hangisi ile ilgisi olduğu, firmanın büyüklüğü ve kapasitesi, değerlendirme süresi içinde veya bitiminde, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç kişilik bir heyet veya uluslararası akreditasyona sahip bir tarafsız denetleme şirketi tarafından kontrol edilerek belirlenir. Tüzel Kişi üyelik için başvuracak adayın firması hakkındaki bilgilerin ön inceleme için Dernek Genel sekreterliğine sunulmasını ve bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde teyidini müteakip yapılacak Derneğe üyelik başvuruları, Dernek Yönetim Kurulunca 30 gün içinde kabul veya red şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı üreticilerinin kapasiteleri TUCSAmark Kapasite Raporu, yapısal çelik yeterlilik ve mali büyüklükleri, derneğimiz tarafından hazırlanmış olan TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Esaslarına göre belgelendirilerek belirlenir.
Sektörün kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Üye Alma Prosedürü’nde belirtilen kriterlere sahip olmayan firmalara hazırlıklarını tamamlamaları için Yönetim Kurulu tarafından iki yıla kadar süre verilir.
Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararlarına, gerek üyelik başvurusunda bulunan ve gerekse dernek üyeleri, kararın açıklanmasından itibaren 6 hafta içinde, Genel Kurula götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler. Asıl üyeliğe asgari giriş ödentisi Genel Kurul tarafından belirlenebilir.
Onursal üyelik, Yönetim Kurulunun bu konudaki önerisinin Genel Kurulca kabulü ile gerçekleşir. Onursal üyelerden ve akademisyen üyelerden giriş ödentisi alınmaz.
Yukarıda Madde 7.b. bendinde belirtilen iştigal alanları kapsamına girmediği için dernek üyesi olamayacak, ancak sektörün gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüzel kişiler, Üye Alma Prosedürü ve İç Yönetmelik uyarınca derneğe Paydaş Üye olabilir ve Genel Kurul’da oy hakkı dışında derneğin diğer tüm haklarından yararlanabilirler.


3. Hangi Grupta Üye Olabilirim?

Üye olmak isteyen firma, yukarıda belirtilen gruplara ait aşağıda listelenen birden fazla faaliyet alanında çalışma yürütüyorsa, o firmanın üyelik grubu aşağıda listelenenlerden en üstteki üyelik grubu olarak sınıflandırılır. Dernekler ayrı sınıflandırıldığından aşağıdaki gruplara girmezler.

Sıra No

Faaliyet Alanları

Grubu

Alt Grubu

1 Çelik Üreticileri 3 3u
2 Çelik satıcıları ve servis merkezleri 3s
3 Sıcak hadde ürünleriyle çelik yapı (konstrüksiyon) imalatçıları 1 1g
4 Soğuk şekil verilmiş çelik profillerle hafif çelik yapı imalatçıları 1h
5 Çelik yapı ve hafif çelik yapı yüklenicileri 1y
6 G tipi çelik yapı montaj firmaları 1m
7 H tipi hafif çelik yapı montaj firmaları 1k
8 Kaynak malzemesi üreticileri 4 4u
9 Endüstriyel ve yangın boyası üretici
10 Çatı, cephe ve duvar kaplama ve yalıtım malzemesi üreticileri
11 Endüstriyel ve yangın boyası dağıtıcı ve uygulamacıları 4s
12 Galnaviz firmaları
13 Fason çelik işleme/servis firmaları (kesme, delme, profil çekme v.b.)
14 Test laboratuvarları
15 Mimari, statik, elk., mekanik ve yangın mühendisliği tasarım büroları 2 2p
16 Müşavirlik ve proje yönetimi firmaları 2c
17 Bağımsız gözetim ve denetim kuruluşları ile test laboratuvarları 2d

Örnek: Yukarıdaki tabloda 2, 3 ve 14 Sıra No.lu faaliyet alanında çalışan bir firmanın üyelik grubu en üstteki 2. sıradaki faaliyeti göz önüne alınarak Grup-3, veya yukarıdaki tabloda 3, 6 ve 14 Sıra No.lu faaliyet alanında çalışan bir firma en üstteki 3. sıradaki faaliyeti göz önüne alınarak Grup-1 olarak sınıflandırılır.

Bir firma, yukarıdaki tabloda belirtilen faaliyetleri ayrı firmalar halinde yürütüyorsa aşağıdaki "Holding veya Şirketler Grubu Üye Olabilir mi?" başlığı altında açıklanan kurallar geçerlidir.

4. Holding veya Şirketler Grubu Üye Olabilir mi?

Holding veya şirketler grubu derneğe üye olduğu takdirde, o holdinge veya şirketler grubuna bağlı firmalar üye kabul edilmezler. Bu durumda holding veya şirketler grubu bünyesindeki ilgili firmaların derneğe ayrı ayrı ve kendi gruplarında üye olmaları gerekir. Daha önce Derneğimize üye olmuş AKŞAN ve AKKON firmaları ile İZ İnşaat ve İZ Mühendislik firmaları bunun örneklerindendir.

5. Üye olursam giriş ödentim ve yıllık ödentilerim ne kadar olacak?

Bu ödentiler Dernek Tüzüğü uyarınca her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir ve İç Yönetmelik’te belirtilir. İç Yönetmelik’te üç tür ödeme söz konusudur:
• Giriş ödentisi (Derneğe ödenir) [İç Yönetmelik Madde 9.a],
• Yıllık üye aidatı / Sabit katılım payı (Derneğe ödenir) [İç Yönetmelik Madde 9.b.(1)],
• Yıllık üye aidatı / Ciro dilimine göre katılım payı (Üyelerimizin talepleri doğrultusunda muhasebeleştirme kolaylığı açısından, “Tanıtım Bedeli” olarak da adlandırılmaktadır. Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi’ne fatura karşılığında ödenir) [İç Yönetmelik Madde 9.b.(2)]


Bu ödentilerin miktarlarını belirlemek için önce aşağıdaki iki adımda kuruluşunuzun hangi grupta olduğunu ve mali büyüklüğünü belirlemeniz gerekir:

1. Adım.    Grubunuzu yukarıda "Hangi Gruptan Üye Olabilirim?" başlığı altındaki açıklamaları göz önüne alarak ve Dernek Tüzüğünün 7. Maddesi b fıkrasında belirtilen aşağıdaki sınıflandırmalara göre belirleyebilirsiniz:
    Grup-1: Çelik yapı elemanı imalatı ve uygulaması,
    Grup-2: Çelik yapı tasarımı, danışmanlığı ve denetimi,
    Grup-3ü: Yapısal çelik üretimi,
    Grup-3s: Yapısal çelik ülke çapında satış ve dağıtımı,
    Grup-4: Çelik yapı elemanları, tamamlayıcı inşaat malzemesi ve servisleri üretici ve sağlayıcıları.

Dernek tüzel kişi üyeliği veya gerçek kişi konusunda olası tereddüdünüz ile ilgili olarak tucsa@tucsa.org adresine e-posta göndererek soru sorabilir veya dernek merkezi ile temasa geçebilirsiniz.

Akademisyenlerin, dernek faaliyetlerine katılmak için Akademik Kurulu üyesi olmaları yeterlidir, ayrıca dernek üyesi olmaları şart değildir.

2. Adım.   Kuruluşun Mali Büyüklüğü’ne bağlı Ciro Grubu, ön başvuru sırasında göndereceği ve her yıl güncelleyeceği istatistik formlarında belirtilen değerlere göre saptanır.

Yukarıda belirtildiği gibi firmanızın grubunu ve mali büyüklüğünü belirledikten sonra ödenti miktarlarını belirlemek aşağıdaki gibi kolayca mümkün olabilecektir.

Çalışma Grubu

Dernek Giriş Bağışı (TL)

Tüzel Kişi Üyeler Grup 1 10.000
Grup 2 5.000
Grup 3 10.000
Grup 4 7.000
Dernek 5.000
Özel Kişi Üye 500
Dernek Paydaşı 10.000
Giriş Aidatı. Yeni üye olacak kuruluşlar, İç Yönetmelik Madde 9.a uyarınca; sol taraftaki tabloda belirtilenden az olmamak üzere giriş ödentisini bir kereye mahsus olmak üzere defaten TUCSA'ya öderler.
Yıllık Aidat/Sabit Katılım Payı Üyeler, İç Yönetmelik Madde 9.b.(1)’de öngörülen esaslar dahilinde yıllık aidat öderler. 2022 Mali Genel Kurulunda belirlenen aidat miktarı 2.600 TL olup, yeni üyeler bu yıllık aidatı girişte ve her yıl öderler.

Yıllık Aidat / Ciro Dilimine Göre Katılım. Bu aidat, Genel Kurul tarafından onaylanan yıllık çalışma programlarının gerçekleştirilebilmesi için, Ana Tüzüğü’nün 7.b. (Asli Üyelik) maddesindeki: “Asli üyeler, Türkiye’de yapısal çelik sektörünün yukarıda madde 2.’de belirtilen amaç doğrultusunda gelişmesi için, Genel Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde katkıda bulunurlar” ifadesi doğrultusunda düzenlenmiş olan İç Yönetmelik ile tanımlanmıştır.

Değişik faaliyet gruplarına mensup (ikinci grup hariç) tüzel kişi üyeler, munzam aidat gibi Genel Kurulda kabul edilen İç Yönetmelik Madde 9.b.(2)’de yer alan aşağıdaki tabloda Üye Kuruluşun ciro gruplarına (C) göre belirtilen ciro grubuna göre aidat bedellerini (üyelerimizin talepleri doğrultusunda “Tanıtım Bedeli” olarak adlandırılır) fatura karşılığında Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM) İktisadi İşletmesi’ne öderler.

Ciro Grupları M-Kuruluş Büyüklüğü
C5 M1
C4 M2
C3 M3-4
C2 M5-6
C1 M7
 
Tablo-2 Ciro Grupları
Ciro Dilimleri
(Son üç yılın ortalama yıllık cirosu)
120.000.001 TL ve üzeri
60.000.001-120.000.000 TL
30.000.001-60.000.000 TL
10.000.001-30.000.000 TL
1-10.000.000 TL
 
Tablo-3 Tanıtım Bedelleri (TL)
Üyelik Grubu
I III. IV
u-Üretici s-Satıcı
30.000 43.200 30.000 25.000
22.500 34.200 22.500 20.000
17.500 25.000 17.500 15.000
10.000 17.500 10.000 10.000
5.000 10.000 5.000 5.000


Not: Yukarıdaki tablo 2023 İç Yönetmeliğinden alınmış olup, geçerlidir. Kesin hesaplamalarda güncel olan en son yayımlanan İç Yönetmelik esas alınır

Aidat Ciro Dilimine Göre Katılım (Tanıtım bedeli) her yıl Ocak ayında tahakkuk ettirilir. Ancak talep eden üyeler için Ocak ve Temmuz aylarında da tahakkuk ettirilebilir. İlk yıl tahakkuku yapılırken, üyelik ön kabulünüzün bildirildiği tarih yılın hangi çeyreğine geliyorsa o tarihten itibaren tahakkuk yapılır, önceki çeyrekler için tahakkuk yapılmaz. Örneğin: tanıtım bedeliniz 12.600 TL ise ve Kasım ayında üyeliğiniz kabul edilirse - Kasım ayı dördüncü çeyrek içinde kaldığından - o yıl için ¼ yani 3.150TL+KDV tahakkuk ettirilir, o yıl için önceki 9 aya ait ödeme talep edilmez.

6. Üye olacağım zaman ne ödeyeceğimi örnek ile gösterebilir misiniz?

Başvuruda bulunan kuruluşun üç ödentisi olacaktır. Örnek yapabilmek için, başvuran kuruluşun Çelik yapı üreticisi (Grup-I) olduğunu ve ciro grubunun "C3" olduğunu kabul edelim.

• Giriş ödentisi: 10.000 TL (Derneğe)
• Yıllık Aidat: 2.600 TL (Derneğe)
• Yıllık tanıtım bedeli: 17.500 TL + KDV (YAÇEM’e) Tanıtım bedeli giriş yılında; yılın hangi çeyreğinde kabul edildiğine bağlı olarak orantılı olarak hesaplanır. Örnek: Temmuz ayında kabul edilen üyeye, üçüncü ve dördüncü çeyrek için 8.750 TL+KDV tahakkuk ettirilir.]

7. Üye olmak için hangi formları dolduracağım?

Başvuru formları hizmete özel olup, yalnız Üyelik Geliştirme (Balotaj) Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından görülebilir, formlardaki özel bilgiler üçüncü taraf ile paylaşılmaz, dernekte saklı tutulur. Bunun için önce hangi grupta yer aldığınıza karar vermeniz gerekir (Bunun için gerekirse dernek ilgililerinden destek alabilirsiniz).

Başvuruda dolduracağınız / tamamlayacağınız belgeler ve bilgiler aşağıda listelenmiştir:
Başvuru Grubu
Grup-1  
Grup-2  
Grup-3  
Grup-4  
Dernek  
Öğretim Elemanı / Bireysel Üye    
Not: Yukarıdaki belge ve formları aşağıdaki EKLER kısmından indirebilirsiniz.

8. Formları nereden indirebilirim ve nasıl teslim ederim?

Başvuru için yukarıda belirtilen formları iki türlü temin edebilirsiniz: web sitesinden indirerek veya tucsa@tucsa.org e-mail adresinden yahut faks ile dernekten isteyerek. Eğer web sitesinde e-formları dolduracaksanız (posta ile veya elden teslim edilecek materyal hariç) Aç komutuna tıklayarak istenen formların açılmasını sağlayabilirsiniz.

Formların doldurulması da iki türlü olabilir: web sitesinde e-formları doldurarak veya indirilen yahut e-posta yahut faks ile alınan formların doldurulması suretiyle olabilir.

Web sitesinden indirilerek, e-posta veya faks ile temin edilerek doldurulan formlar, gönderilmesi istenen formlarla birlikte aşağıdaki adrese posta / kargo ile gönderilir:

Türk Yapısal Çelik Derneği Üye İşlemleri Birimi
Altunizade Mh. Bayramağa Sk. No:14 Aksu Ap. D:4
Üsküdar 34662 İstanbul
Tel: +90-216-474 31 35

.

9. Dernek bizim için neler yapabilir, ne avantaj sağlar?

Derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de çelik yapıların ulusal ve uluslararası standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmaktır. Diğer bir deyişle;
• Türkiye’de yapısal çelik ve çelik yapı işlerinin kalitesini arttırmak,
• Sektörün sorun ve gereksinimlerini belirlemek ve buna paralel önlemler almak,
• Sektörü ve pazarı genişletmek,
• Haksız rekabeti önleyici önlemler geliştirmek ve uygulamak,
• Sektörün; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini organize etmektir.


Yukarıda belirtilen nedenlerle, derneğin üyelerine sağladığı, aşağıda özetlenen doğrudan avantajlardan çok dolaylı avantajları vardır. Türk Yapısal Çelik Derneği inanmaktadır ki, organize olabilen sektörler gelişirken, organize olamayan sektörler kısır çekişmelerden öteye geçemezler. Bununla birlikte, derneğin üyelerine sağladığı doğrudan avantajlar aşağıda olduğu gibidir:
• Üyelerimiz arasında yer almakla, sektör bilinciyle hareket eden bir firma olduğunuzu göstermiş olursunuz.
• Web sitesinde ve çeşitli yayınlarımız ile yurt içinde ve yurtdışında tanınırlığınızın artmasına katkıda bulunur.
• Sektörü ilgilendiren konuları yakından takip etmek ve katkıda bulunmak imkanı el edersiniz.
• TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi alarak, haksız rekabete karşı kalite ve gücünüzü gösterme imkanınız olur.
• Kalite ve verimliliğiniz artar.
• Yalnız üyelere mahsus sponsorluklara katılma imkanınız olabilir.
• Derneğin etkinliklerinden, eğitimlerinden ve yayınlarından aşağıda belirtildiği gibi indirimli yararlanabilirsiniz.

Konular

Sağlanan Avantajlar

Çelik Yapılar Dergisi Ücretsiz abonelik
ECCS Yayınları %10 indirim
TUCSA Yayınları %25 indirim
Etkinliklerde stant açma %10 indirim ve öncelik
Kurslar ve seminerler %10 indirim
İlan ve banner %10 indirim
Sektör Danışma Kurulu ve Akademik Kurul Üyeliği Tüzük Md. 29 gereğince ilgili kurullarda doğal üyelik hakkı
TUCSAmark Belgesi bedelleri %10 indirim
Diğer GİP, destek fonu vb konularda danışmanlık hizmetleri %10 indirim

10. Üyelik için firma büyüklüğü şartı aranıyor mu? Küçük Bir Atölyem Var. Üye Olabilir miyim?

Üyelik için firma büyüklüğü şartı aranmıyor, ancak haksız rekabete taraf olmayacak, belirli bir yeterliliğe sahip firmaların üye olması tercih ediliyor. Ancak, KOBİ’lerin sektörümüz için çok önemli olduğu görüşünden hareketle Yönetim Kurulumuz 17 Ocak 2013 tarihinde Üye Alma Prosedürü’nde yaptığı değişiklikle, kalite sistemi ve kapasite olarak gelişmeye ihtiyacı olan atölye ve firmalara bir hazırlık süresi vermeye ve bu süre içinde gelişimlerine yardımcı olmaya karar vermiştir.

Başvuran firmanın gerek imalat/işletim sistemi olarak kalite açısından, gerek kapasite açısından yetersiz olması halinde firmaya hazırlıklarını tamamlaması için süre verilmesi ve süre içinde beklemeye alınan KOBİ’ye bilgi desteği verilmesi planlanmaktadır.

Bu amaçla, Aday firma;
  • Kalite ve kapasite açısından istenen ölçütler bildirildikten sonra, kendisine tanınan iki yıla kadar süre içinde, eksiklerini / gelişimini tamamlayabilir,
  • Bu süre içinde, arzu ettiği takdirde Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM)’den danışmanlık ve eğitim alabilir,
  • YAÇEM’den eğitim ve danışmanlık alan firmaların bu süre içinde oy kullanma ve Dernek logosunu kullanma hakkı dışında üyelere tanınan avantajlardan yararlandırılır,
  • Bu süre içinde veya sonunda adayın talebi üzerine, aday firmanın yeterliliği TUCSAmark Belgesi Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi ile saptandığı takdirde üyeliği onaylanır.
Daha fazla ayrıntı için; tucsa@tucsa.org adresine göndereceğiniz e-posta ile soru sorabilir veya Dernek merkezimizden bilgi alabilirsiniz.

11. TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi zorunlu mudur?

TUCSAmark yeterlilik belgesi yasal zorunluluk olmamakla beraber, her geçen gün işverenler tarafından istenen belge haline gelmeye başlamıştır. Üye Alma Yönergesinin Altıncı maddesi Altıncı bendi gereğince: Derneğe yeni üye alınan tüzel kişi üyeler, üye kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde aşağıdakilerden uygun olan TUCSAmark Yeterlilik Belgesi almak için başvuruda bulunurlar.
• TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik Belgesi
• TUCSAmark Yapısal Çelik Yüklenici Yeterlilik Belgesi
• TUCSAmark Yapısal Çelik Tasarım Yeterlilik Belgesi
• TUCSAmark Üretici Yeterlilik Belgesi
• TUCSAmark Çelik Boya İşleri Yeterlilik Belgesi
• TUCSAmark Çelik Boya ve Kaplama Uygulamacısı Yeterlilik Belgesi
• TUCSAmark Galvaniz İşleri Yeterlilik Belgesi
• TUCSAmark Tedarikçi Yeterlilik Belgesi

YAÇEM; TUCSAmark Yeterlilik Belgesiyle birlikte; 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren zorunlu olan TS EN 1090 sertifikası, TS 3834 belgesi ve benzeri belgeler anlaşmalı stratejik ortaklarımızla birlikte verilebilmektedir.

Talep edildiğinde, YAÇEM tarafından aşağıdaki TUCSAmark Raporları verilmektedir.

• TUCSAmark Proje Kontrol Raporu
• TUCSAmark Yapı Performans Analiz Raporu
• TUCSAmark Kapasite Raporu
• TUCSAmark İhale Ön Yeterlilik Raporu

12. Dernek sektör için ne gibi çalışmalar yapar?

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin vizyon ev misyonu çerçevesinde yapısal çelik ve çelik yapılar sektörü için yürüttüğü çalışmaları şu başlıklar altında özetlemek mümkündür. Çalışmaların ayrıntıları yıllık çalışma raporlarında yer almaktadır.

• Teknik

Sektörün kullandığı standart, şartname ve yönetmeliklerin geliştirilmesi ve çelik yapılar konusunda ihtiyaç duyulan yeni standart, şartname ve yönetmeliklerin hazırlanması amacıyla Teknik Komiteler oluşturmak ve çalışmalar yapmak, bu konuda gerekirse Ar-Ge projeleri hazırlamak ve yürütmek [Bu amaçla 2003 yılında Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) kurulmuştur]

• Tanıtım

İlgili mimar, mühendis, yüklenici, yatırımcı ve kamu ilgilerinin büyük çoğunluğu tarafından yeterince bilinmeyen, çeliğin ve çelik yapının özellikleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek, bu amaçla yayınlar çıkarmak, yurtdışında da sektörün ve üyelerimizin tanıtımına katkıda bulunmak,

• Eğitim ve Araştırma

Sektör ile ilgili mimar ve mühendisler ile teknik personele mesleki gelişim ve mesleki yeterlilik eğitimleri düzenlenmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği mimar ve mühendislere yönelik eğitimlerini düzenlerken, ECCS Academy’nin Türkiye sorumlusu olarak, yabancı uzmanların Türkiye’de verdiği eğitimleri de düzenlemektedir.

• YAÇEM İş Geliştirme ve Proje Yönetim Birimi.

Derneğin “Sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmak” şeklindeki amacı doğrultusunda, YAÇEM tarafından “İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Birimi” kurulmuştur. Bu birim yurtdışındaki işleri takip etmekte, çıkan fırsatları üyeleri ve partnerleri ile paylaşmaktadır.

• KOBİ'ler ve Gelişim

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli çalışma yapacak, üretim maliyetlerini düşürecek ve uluslararası ticareti başlatabilecek / arttırabilecek şeklide gelişmeleri için yöneticilere yönelik gelişim eğitimleri organize etmekte, danışmanlık hizmeti vermekte ve yayınlar yapmaktadır. Bu amaçla, Dış Ticaret Komitesi çalışmalarına katılmakta ve gelişmeler hakkında sektörü bilgilendirmektedir. Bu ve benzer faaliyetlerin amacı, sektörün önünü açmak ve pazarını genişletmektir.

• Kalite ve Belgelendirme

Sektörün gerek kalite gerek verimlilik yönünden gelişerek, özellikle daha rekabetçi olabilmeleri ve haksız rekabetin önlenmesi için; Belgelendirme kuruluşu olan YAÇEM tarafından yukarıda Yanıt 11’de belirtilen TUCSAmark Yeterlilik Belgeleri ve TUCSAmark Raporları da verilmektedir.

• Kamu, Üniversiteler ve STK'larla İlişkiler.


• Kamu ile İlişkiler

Sektörün sorunlarının ve gereksinimlerinin ilgili bakanlıklara ve kamu kurumlarına iletilmesi, kamunun çalışmalarına sektör adına katılınması ve destek verilmesi, kamunun sektör paydaşlarına sağladığı avantajların sektöre iletilmesi, Derneğin “kamu ile ilişkiler” konusundaki temel işlevleri arasındadır.

• Üniversiteler ile İlişkiler

Bünyesinde 26 üniversiteden 81 akademisyen üyesi bulunan derneğimiz; sektör ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, sektörün üniversitelerden araştırma taleplerinin yönlendirilmesi ve mezunlar hakkındaki geri bildirimlerin üniversiteler ile paylaşılması görevlerini de yerine getirmek üzere çalışmalar yürütmektedir.

• STK'lar ile İlişkiler

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ilgili STK’lar ile işbirliğini geliştirmek amacıyla; kurucu üyesi olduğu Çelik Federasyonu (ÇELFED) ile Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Dostu (ÇEDBİK) üyesidir. ÇELFED, İMSAD ve ÇEDBİK Yönetimlerinde aktif rol alınmaktadır. Ayrıca, bu derneklerin çeşitli komitelerinde de TUCSA temsil edilmektedir.

• Yurtdışında Temsil

. Kuruluşunu 1992 yılında tamamlamış olan Türk Yapısal Çelik Derneği (Turkish Constructional Steelwork Association - TUCSA) Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) bünyesinde 1989 yılından itibaren temsil edilmektedir. TUCSA Yönetim Kurulu Başkanları 1999-2000, 2009-2010, 2014-2015 ve 2012-2018 dönemlerinde dört kez ECCS Başkanlığı görevlerini yürütmüşlerdir. Ayrıca, 2012-2018 yıllarını kapsayan iki dönem boyunca ECCS Tanıtım İcra Kurulu (PMB) Başkanlığı da TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülmüştür. ECCS Başkanlığının Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlanacağı 2023 yılında TUCSA’ya verilmesi için ECCS ile prensip mutabakatı sağlanmıştır.

• Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk kapsamında toplumun, güvenli yapılar konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler düzenlenmekte, yayınlar yapılmakta, ÇELFED, Türkiye İMSAD, ÇATIDER ve TÜYAK çalışmalarına fiilen katılmaktadır.

13. Dernek bütçesini nerelere harcar?

Dernek; amacına uygun olarak, sektörün daha fazla gelişmesi, yurtiçi ve yurtdışında daha kaliteli hizmet ile daha etkin rol üslenebilmesi için şu unsurlar ile çalışmalarını yürütür:

• Yönetim Kurulu
• Yürütme Kurulu
• Yüksek İstişare Kurulu
• Akademik Kurul
• Sektör Danışma Kurulları
• Komite ve Çalışma Grupları
Bu kurul ve komitelerde alınan kararlar doğrultusunda yürütülen çalışma ve etkinlikler dernek bütçesinden, sponsorluklardan ve YAÇEM gelirlerinden karşılanmaktadır. Şeffaflık prensibine uygun olarak;
  • Finansal Rapor her yıl Genel Kurul öncesinde üyelerle paylaşılmaktadır.
  • Ayrıca, isteyen üyemizle istediği anda son güncel finansal rapor paylaşılabilmektedir.

14. Üyeler Derneğe nasıl katkı sağlayabilir?

Katılımcılık ve İşbirliği. Dernek için öncelikli olan ve derneğe güç veren üyelerin katılımcılığıdır. Sektörün sorunlarının, gereksinimlerinin ve önerilerinin paylaşılması, Sektör Danışma Kurullarında ve diğer yollardan bunların dile getirilmesi, dernek ile mümkün olduğunca temasta kalınması ve etkinliklerine iştirak edilmesi, talep halinde üye kuruluşlar bünyesindeki uzman kişilerin komite ve çalışma grubu toplantılarına katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları katılımcılık açısından çok önemlidir. Bu paylaşım, dünya liderliğini hedef almış sektörümüzün ileri gitmesi açısından hayatîdir. Bu nedenle dernek, üyelerini türbinlerden sahaya inmeye davet etmektedir.
Sponsorluklar. Bunun dışında, hiç şüphe yok ki yapılan bunca etkinliğin finansmanı için üyelerin aidat ve munzam aidat muadili tanıtım bedeli ödemeleri ile etkinliklerimize, yayınlarımıza ve eğitimlerimize sağlayacağınız sponsorluklar söz konusu çalışmaların başarısı ve sürdürebilirliği açısından çok önemlidir.
ECCS Komitelerine Katılım. Üye kuruluşlar Avrupa ile ilişkilerin geliştirildiği ve birçok konuda Avrupa standartlarına ulaşmanın hedeflendiği dönemde, ECCS teknik komitelerine ve uluslararası etkinliklerine katılım konusu da önem kazanmaktadır. Bu nedenle, üyelerimizden bazıları derneğimizi temsilen bu komitelere ve konferanslara katılmak üzere uzman personel önermekte, bazı üyelerimiz ise kazanacakları bilgi ve deneyimi sektörümüze ve üniversitelerimize taşıması amacıyla genç akademisyenlerimizin komitelere ve konferanslara katılması için sponsor olmaktadırlar.

15. Üye Olmadan Dernekten Yararlanabilir miyim?

Derneğimizin üyelerine verdiklerinin dışında tüm sektöre hizmet etmek gibi bir misyonu da vardır. Bu kapsamda, e-bültenlerimize (ücretsiz) ve süreli yayınlarımıza (ücretli) abone olarak etkinlik, eğitim ve diğer duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM)’in KOBİ’ler, sektör firmaları ve bireylere sağladığı hizmetlerden de yararlanmanız mümkündür.

16. Aidatlarda İndirim Yapılabilir mi?

Derneğe ödenen yıllık üye aidatları Tüzüğün 35. Madde’sinde belirtilmekte ve her yıl Genel Kurul tarafından onaylanmaktadır. Munzam aidat muadili olan tanıtım bedelleri ise yine Genel Kurulda onaylanan İç Yönetmelik’te yer alan çizelgelere ve üyelerin yapısal çelikle ilgili ciro dilimi beyanına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla, derneğin aidat ve diğer ödentiler konusunda üyeler arasında farklı uygulama yapması derneğimize göre adil ve etik görülmemektedir ve böyle bir indirim söz konusu değildir.

17. Aidatları Gider Göstermemiz / Vergiden Düşmemiz Mümkün mü?

Türk Yapısal Çelik Derneği bir sektör derneği olup, “kamu yararına dernek” değildir. Dolayısıyla, derneğe ödenen aidat ve bağış “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak gider yazılabilir ancak tüm dernek üyeliklerinde olduğu gibi, gelir vergisinden düşülemez.

YAÇEM’e fatura karşılığında ödenen “Tanıtım Bedeli” ise normal ticari gider niteliğindedir.

18. Bireysel Üye Olabilir miyim?

Dernek bünyesindeki bireysel üyeler; Medeni Kanun ve paralelinde Dernekler Kanununda yapılan değişiklikten önce üye olmuş gerçek kişiler veya Tüzüğün 7. Maddesinin aşağıdaki b bendinde belirtilen üyelerdir.

b. Asli Üyelik:

Aşağıda iştigal alanları belirtilen tüzel kişiler ile akademisyen ve/veya üniversitelerde görevli öğretim elemanları derneğe asli üye olabilirler. Asli üyeler, Türkiye’de yapısal çelik sektörünün, yukarıda madde 2.’de belirtilen amaç doğrultusunda gelişmesi için, Genel Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde katkıda bulunurlar. Kurucu üyeler ile 01 Haziran 2006 tarihinden önce dernek üyesi olan gerçek kişi üyeler, kazanmış oldukları bireysel (gerçek kişi) üyelik hakkını korurlar. .
(1) Grup-1: Çelik yapı elemanı imalatı ve uygulaması, ,
(2) Grup-2: Çelik yapı tasarımı, danışmanlığı ve denetimi,,
(3) Grup-3: Yapısal çelik üretimi ve ülke çapında dağıtımı,,
(4) Grup-4: Çelik yapı elemanları, tamamlayıcı inşaat malzemesi ve servisleri üretici ve sağlayıcıları.


Bu durumda, bir üniversitede öğretim elemanı değilseniz, bireysel üye olmanız mümkün değildir. Akademisyen üye (Grup-A) üyelerden öğretim elemanları üniversitelerdeki görevleri sona erdiğinde bireysel üyelikleri de sona erer.

Akademisyenlerin, dernek faaliyetlerine katılmak için TUCSA Akademik Kurulu üyesi olmaları yeterlidir, ayrıca dernek üyesi olmaları şart değildir.

Derneğimizin etkinlerini izlemek, katılmak ve yararlanmak istiyorsanız; web sitemizi izleyerek ve e-bültenlerimize (ücretsiz) ve süreli yayınlarımıza (ücretli) abone olarak etkinlik, eğitim ve diğer duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Ekler

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği