TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Kurul ve Komiteler > TK 3 - Yangın Güvenliği Komitesi
KOMİTE HAKKINDA
HABERLER & DUYURULAR
ÜYELER
E-ÜYELER
KOMİTE GİRİŞ

KURULUŞ AMACI
Türkiye’de çelik yapılar ve kompozit (çelik-beton karma) yapıların yangın riskini en aza indirecek ekonomik tasarımların yapılmasını sağlamak, bu konuda sektörel ve toplumsal bilgi ve bilincin gelişmesini temin etmektir.

GÖREV TANIMI

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda TK-3’ün görevleri;

a.    Yangın karşısında, çelik ve kompozit (çelik-beton karma) yapıların tasarım, yapım ve uygulama sorunlarını belirlemek,
b.    Çelik ve kompozit yapıların yangın güvenliğine ilişkin ulusal ve uluslararası standart, şartname (uyumlaştırılmış standart) ve yönetmeliklerde kapsanan kuralları geliştirmek ve kullanılabilirliğini arttırmak,
c.    Çelik yapıların yangın güvenliği temel konseptlerini değerlendirmek,
d.    Yangın karşısında çelik ve kompozit taşıyıcı sistemlerin ve elemanların davranışını incelemek,
e.    Çeşitli yangından koruma yöntemlerini maliyet etkinlik açısından değerlendirmek,
f.     Çelik yapılarla ilgili yangın mühendisliği ve yangından korunma bilincini geliştirmek,
g.    Çelik yapılar açısından, toplumsal yangın bilgi ve bilinci arttırmak,
h.    Afetlerle ilgili olarak;
                              i.        Tüm afetlerden sonra yayımlanan çelik yapılarla ilgili bazı yanıltıcı bilgilerin ve bilimsel niteliği olmayan yorumların asgariye indirilmesi
                             ii.        Afetlerden çelik yapılarla ilgili ders çıkarmak için yöntem belirlenmesi ve plan yapılması,
                            iii.        Afet önlemleri konusunda projeler geliştirilmesi,
konularında çalışmalar yapmak ve yöntem geliştirmek,
i.      ECCS TC-3 (European Convention for Constructional Steelwork) ve EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification) gibi uluslararası kuruluşlar ile tüm ilgili STK’lar, meslek kuruluşları, odalar ve kamu kurumları arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirilmek, söz konusu yerli ve yabancı STK ve kurumların benzer faaliyet yürüten komiteleri ile eşgüdüm sağlamak,
j.      Sektörel Yangın Güvenliği Platformu oluşturulması konusunda ilgililerle işbirliği yapmak,
k.    Çelik yapılarla ilgili olarak, yangın güvenliği eğitimleri ve yangın profesyonellerinin belgelendirilmesi konularındaki gereksinimleri belirlemek ve bunların YAÇEM tarafından hayata geçirmesi için ilgili kurum ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,
l.      Üyelerle koordineli olarak çelik yapılarla ilgili Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak ve üyeleri teşvik etmek, gerektiğinde hibe fonlarından yararlanarak ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,
m.   Sektörün komiteyi ilgilendiren beklentileri ile ülke çıkarları doğrultusundaki talepleri konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesine gerek duyulan hususları belirlemek ve ilgili kurula bildirmek,
n.    Komiteyi ilgilendiren diğer gelişmeleri takip etmek,
o.    Komitenin yıllık eylem planını ve bütçesini oluşturmak ve ilgili kurula sunmak,  
p.    Komitenin 6 Aylık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Sekreterliğe göndermektir.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği