TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Kurul ve Komiteler > TK 4 - Korozyon ve Yüzey Koruma Komitesi
KOMİTE HAKKINDA
HABERLER & DUYURULAR
ÜYELER
E-ÜYELER
KOMİTE GİRİŞ
 
  • KURULUŞ AMACI
    Türkiye’de çelik ve kompozit (çelik-beton karma) yapıların yüzeylerini her türlü dış etkenden (Sıcaklık, Nem, Sıcaklık, Yangın, Kimyasallar, Radyasyon gibi ) korunmasını ve özellikle Korozyon nedeniyle yaşanabilecek ekonomik kayıpları en aza indirgemeyi sağlamak;   bu konularda sektörel ve toplumsal bilgi ve bilincin gelişmesini temin etmektir.
  • GÖREV TANIMI
    Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda TK-4’ün görevleri;

a.    Korozyon karşısında, çelik ve kompozit (çelik-beton karma) yapılara Boya ve Kaplama seçimi, uygulaması ve denetlemesi / kontrolü süreçlerindeki sorunlarını belirlemek,

b.    Çelik ve kompozit yapıların yüzey  korumasına ilişkin ulusal ve uluslararası standart, şartname (uyumlaştırılmış standart) ve yönetmeliklerde kapsanan kuralları geliştirmek ve kullanılabilirliğini arttırmak,

c.    Çelik yapıların yüzey  koruması temel konseptlerini değerlendirmek,

d.    Yüzey  Koruması uygulama süreçlerinde , çelik ve kompozit taşıyıcı sistemlerin ve elemanların davranışını incelemek,

e.    Çeşitli Yüzey  Koruması uygulama yöntemlerini, maliyet etkinlik açısından değerlendirmek,

f.     Çelik yapılarla ilgili Korozyon mühendisliği ve Yüzey  Koruma bilincini geliştirmek,

g.    Çelik yapılar açısından, toplumsal Yüzey Koruma bilgi ve bilinci arttırmak,

h.    Korozyon nedenli kazalarla ilgili olarak;

                              i.        Tüm Korozyon nedenli kazalardan sonra yayımlanan çelik yapılarla ilgili bazı yanıltıcı bilgilerin ve bilimsel niteliği olmayan yorumların asgariye indirilmesi

                             ii.        Korozyon nedenli kazalardan çelik yapılarla ilgili ders çıkarmak için yöntem belirlenmesi ve plan yapılması,

                            iii.        Korozyon ile mücadeleme ve önlemleri konusunda projeler geliştirilmesi,

konularında çalışmalar yapmak ve yöntem geliştirmek,

i.     ECCS TC-4 (European Convention for Constructional Steelwork) , EFC (European Federation of Corrosion), CEPE (The European Council of the Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry), NACE (National Association of Corrosion Engineers) ve SSPC (The Society for Protective Coatings) gibi uluslararası kuruluşlar ile tüm ilgili STK’lar, meslek kuruluşları, odalar ve kamu kurumları arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirilmek, söz konusu yerli ve yabancı STK ve kurumların benzer faaliyet yürüten komiteleri ile eşgüdüm sağlamak,

j.     Sektörel Yüzey Koruma Platformu oluşturulması konusunda ilgililerle işbirliği yapmak,

k.    Çelik yapılarla ilgili olarak, Yüzey Koruma eğitimleri ve Yüzey Koruma profesyonellerinin belgelendirilmesi konularındaki gereksinimleri belirlemek ve bunların YAÇEM tarafından hayata geçirmesi için ilgili kurum ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,

l.      Üyelerle koordineli olarak çelik yapılarla ilgili Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak ve üyeleri teşvik etmek, gerektiğinde hibe fonlarından yararlanarak ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,

m.   Sektörün komiteyi ilgilendiren beklentileri ile ülke çıkarları doğrultusundaki talepleri konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesine gerek duyulan hususları belirlemek ve ilgili kurula bildirmek,

n.    Komiteyi ilgilendiren diğer gelişmeleri takip etmek,

o.    Komitenin yıllık eylem planını ve bütçesini oluşturmak ve ilgili kurula sunmak,  

p.    Komitenin 6 Aylık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Sekreterliğe göndermektir.

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği