TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 71 - Temmuz / Ağustos 2021

Gündem


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve EĞİTİM İLİŞKİSİ

Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanı M. Zafer Kalaycı, farklı açılardan sürdürülebilirlik ve eğitim ilişkisinin detaylarını kaleme aldı. Kalaycı, sağlıklı bir sürdürülebilirlik metodolojisi uygulanmadığında tüm çevrenin bundan etkileneceğini belirtti.

Eğitim, sürdürülebilirlik için kullanılabilecek en güçlü araçtır. Kişisel, ekonomik veya sosyal olarak eğitim, bir işletmenin veya bireyin bu konuya ait olan durumunu geliştirmek için önemlidir. Sürdürülebilirlik uygulamaları, çevresel sorunları azaltırken farkındalık ve iletişim yoluyla tasarruf sağlar. Kişisel veya profesyonel olarak bireylerin katılımı, insanların doğrudan sorumluluklarını ve çevre üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olacaktır. İşletmeler zor zamanlardan geçerken yapılacak bir numaralı şey maliyetleri azaltmaktır. Birçok kimse işlerin kesilmesinin ilk cevap olduğunu düşünebilir, ancak ilk önce nasıl daha sürdürülebilir olunacağını düşünmelidir. İş süreçleriyle karıştırılan inovasyon, insanların ve işletmelerin zihniyetlerini değiştirebilir ve artan maliyetleri azaltabilir. Eğitim insanların düşünme biçimlerini değiştirdiği için bu süreçlerde hayati bir rol oynar. Metodoloji, insanları yalnızca işteyken değil, günlük yaşamlarında da belirli işlevleri yerine getirmeye teşvik etmektir. Bu bir yaşam değişikliği, ayın konusu değildir. Değişiklikleri yapmadığımız takdirde, tüm çevremiz bunun sonuçlarına maruz kalacaktır. 
 
Eğitim, sürdürülebilirliğin en kolay parçası olabilir. Eğitim katılımı, motivasyonu, öğretimi ve günlük süreçlerdeki değişiklikleri içerir ve bunların tümü günlük yaşamlarımızda sürekli iyileştirmelere yol açar. Sürdürülebilirlik için ekipler oluşturmak, başkalarını eğitmeye başlamak için harika bir girişimdir. Kişi kendi sürdürülebilirlik anlayışını ve eğitimini ortaya koyarak girişime yönelik ortak bir çabaya katılır. Bunun başlangıç süreci uygun bir ekip oluşturmaktır. Ekip, tüm çevrenin geniş alanlarını bilerek çapraz işlevli olmalıdır.
 
Bu ekip için sonraki adım bir proje başlatma belgesidir, bu nedenle neyin başarılması gerektiğine dair bir yönetici özeti ve anlayışı vardır.  Proje başlatma belgesi bir kez geliştirildiğinde odak noktasının azalmaması ve önceliğin yüksek kalması için bir zaman çizelgesi yapılması zorunludur.
 
Üst yönetime, çaba için kaynaklar için izin ile birlikte grubun amaç ve hedefleri hakkında bir sunum yapılmalıdır. Daha sonra sürdürülebilirlik için bir tanım belirlenmelidir. Bu tanım biraz değişebilir ancak aşağıdaki terimlerden veya fikirlerden bazılarını kesinlikle içermelidir:
 
Sürdürülebilirlik, eğitim ve devamlı süreç iyileştirme yöntemlerini kullanarak mevcut kaynakların sorumlu yönetimler eliyle, çevrenin kişisel, sosyal veya ekonomik olarak insan tarafından korunması eylemidir. 
 
Sürdürülebilirlik çevre, eşitlik ve ekonomi arasındaki dengenin sağlanması ve devam ettirilmesi süreçlerinin bütünüdür. Enerji kullanımı, kaynakların korunması, geri dönüşüm, kirliliğin azaltılması, atıkların ortadan kaldırılması, ulaşım, eğitim ve bina tasarımı gibi konuları ele almak için stratejiler geliştirilmesi ve uygulanmasını içerir.
 
Sürdürülebilirlik tanımlandıktan sonra, ardından gelen adımlar eylem adımlarıdır. Geri kalan çekirdek gruplar için sürdürülebilirliğin ne anlama geldiği konusunda iletişim bir zorunluluktur ve bu daha sonra şirkete veya alana dâhil olan herkese kademelendirilir. Bundan sonra nasıl sürdürülebilir olunacağına ve ilgili adımlara ilişkin bir eylem planı gelmelidir. Her işletme farklıdır, ancak ortak noktalar otomatik termostatlar kullanarak enerji azaltma, bilgisayarları kapatma, daha az su ve azalan gazlı sıcak su ısıtıcıları vb. gibi unsurlardır.
 
ABD’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Ortaklığının İş Sektörü Ekibi çağrılarına katılanlar tarafından aşağıdaki açıklama yazılmıştır:
 
Bugünün ve geleceğin muazzam zorluklarını karşılamak için tüm lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik zorluklarımızı öğrenmesi ve onlara bu zorluklara çözüm bulmalarını sağlayacak öğrenme fırsatları sağlanması önemlidir.
 
Bu neslin kararlarının kendileri ve gelecek nesiller için gezegenin sağlığını çok iyi belirleyebileceği eşsiz bir zamanda yaşıyoruz. Bu kararların etkileri dünya genelinde yaşam kalitesini etkileyecektir. Tüm öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla, yalnızca sürdürülebilirlik zorluklarımızın özelliklerini ve olası çözümlerini değil, aynı zamanda kişiler arası becerileri, sistem düşünme becerilerini ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmaya etkin bir şekilde yardımcı olmak için değişim aracısı becerilerini de öğrenmesi gerekir.  
 
Geleceğin iş adamları, çalışanları, tüketicileri, yenilikçileri, devlet liderleri ve yatırımcıları olarak sürdürülebilirlik eğitimi almış bu öğrencileri arıyoruz. Bunun tüm öğrenciler için bir gereklilik olduğunu görmek istiyoruz. Yeşil işlere yönelik eğitim için teşvik parasının bu doğrultuda giderek arttığı görülmektedir.  
 
Sürdürülebilirlik Eğitiminin Stratejik Rolü
Bilgiye sahip olan, gücü kontrol eder. Sürdürülebilirlik programlarında eğitim hayati bir rol oynamalıdır. Bilgi ekonomisinin hâkim olduğu bu günlerde, bir hamburger tezgâhı, bir idari ofis veya bir üretim tesisi olsun, herhangi bir işyerinde başarılı olmak için yeterli eğitime ihtiyaç vardır.
 
Bazı sanayileşmiş ülkelerde bile ihmal edilmiş topluluklardaki yetişkin nüfusun büyük bir yüzdesi işlevsel olarak okuma yazma bilmiyorsa sürdürülebilirliği benimseme olasılığı daha düşüktür.
 
Eskiden bu yoksul toplulukların çocuklarının, yerel fabrikalarda el emeğinin tekerleklerini sürmeleri gerekiyordu. Ancak otomasyona olan talebin artmasıyla modern endüstriler, düşük dereceli işçilerin hizmetlerine pek ihtiyaç duymaz. Bilgi işçileri mevcut ekonomide normdur. Yeni sürdürülebilirlik yönüne yönelik eğitim, bu nedenle topluma aktif olarak katılmak için gerekli olacaktır.
 
Anne babalar her zaman çocuklarının sonunun, kendi ulaştıkları yerden daha iyi olmasını ister. Bunların gerçekleştirilmesi için eğitim çabalarının sınırlı olmaması gerekir.
 
Üniversite-Sanayi Sürdürülebilirlik Ortaklığı
Bilgi sonsuz bir sermayedir. Yüksek öğrenim kurumlarının ve endüstrinin ara yüzü için, resmi bir sürecin oluşturulması sürdürülebilirliği sağlamanın sermayelerinden biri olabilir. Üniversiteler, simbiyotik çalışma ilişkileri üretmek için endüstri yetenekleriyle uyumlu hale getirilebilecek benzersiz yeteneklere sahiptir. Özel endüstriyel araştırma projeleri, sürdürülebilirliği ilerletmek adına kamu endüstriyel araştırma girişimlerini tamamlamalıdır.
 
Akademik kurumlar, teknoloji üretme, öğrenme ve endüstriye aktarma konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Akademide bilgi arayışı, belirli sürdürülebilirlik sorunlarına yenilikçi çözümler arayışını körükleyebilir. İş birliği endüstrisi, yeni inovasyonun prototiplerini geliştirmek için verimli bir zemindir. Endüstriyel ortamlar, teknolojinin pratik uygulaması için iyi yollardır. Üniversite tarafından geliştirilen sürdürülebilirlik teknolojisinin endüstri tabanlı uygulanması, yeni teknoloji geliştirmeye yönelik daha fazla çaba için itici güç olarak hizmet edebilir. Akademik camia içinde esas olarak araştırma amacıyla geliştirilen teknolojiler, pratik uygulama için resmi ve koordineli mekanizma eksikliği nedeniyle çoğu zaman unutulmaya yüz tutmaktadır.
 
Bu teknolojilerin potansiyelleri, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerle kullanılmamaktadır:
 1. Geliştirici, hangi endüstrinin teknolojiye ihtiyacı olabileceğini bilmiyor.
 2. Sanayi, akademik alandaki kurumlarda mevcut olan teknolojinin farkında değil.
 3. Sanayi ve üniversite grupları arasında teknik ara yüz için eşgüdümlü bir mekanizma yoktur.
Teknoloji geliştirmeyle ilgilenen üniversiteler, araştırma ve eğitim faaliyetleri için yeterli kaynakların olmaması nedeniyle sıklıkla engellenmektedir. Endüstri, sürdürülebilirlikle ilgili belirli endüstriyel sorunları ele almak için endüstriyel gruplara doğrudan destek sağlayarak bu konuda yardımcı olabilir.
 
Üniversiteler ayrıca proje veya vaka çalışmaları olarak üzerinde çalışılacak gerçek sorunlara ihtiyaç duyarlar. Sanayi, bunları bir işbirliği düzenlemesi altında sağlayabilir. Üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının ilgili ihtiyaçları ve yetenekleri, her gruba fayda sağlamak için simbiyotik olarak entegre edilebilir. Endüstri çalışanları için uygun zamanlarda sunulan üniversite kursları, üniversite-sanayi etkileşimi için fırsat yaratabilir.
 
Endüstri çalışanları için sınıf projeleri, gerçek hayattaki sürdürülebilirlik sorunlarını ele alacak şekilde tasarlanabilir. Bu, endüstri çalışanlarının odaklanmış ve ödüllendirici projelere sahip olmasına yardımcı olacaktır. 
 
Akademik ortamda geliştirilen sınıf projeleri, somut faydalar sağlamak için fiili çalışma ortamlarında başarıyla uygulanmaktadır. Karşılıklı işbirliğine dayalı bir etkileşimle endüstrideki yeni sürdürülebilirlik gelişmeleri akademinin dikkatine sunulabilirken, yeni akademik araştırma gelişmeleri endüstriyel ortamlarda test edilebilir.
 
Sürdürülebilirlik Takas Odası
Akademik kurumlar, teknoloji takas merkezleri için uygun yerler olarak hizmet verebilir. Bu tür takas odaları, sürdürülebilirlik faaliyetleri için güncel bilgiler sağlamak üzere düzenlenebilir. Özel endüstriyel problemler takas odasında incelenebilir. Takas odası, sürdürülebilirlik için çeşitli teknoloji araçları hakkında bilgi için bir havuz görevi görebilir. Sanayi, ekipman, fon ve personel zamanı bağışı yoluyla takas odasına katılacaktır. Bir takas odası tarafından sağlanan hizmetler aşağıdakilerin bir kombinasyonunu içerebilir:
 • Sanayiye teknoloji konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamak.
 • Endüstri için pratik projelerle yerinde kısa kurslar düzenlemek.
 • Genel bilgiler için bir teknoloji kütüphanesi olarak hizmet etmek.
 • Endüstrinin tanımlanmasında, hangi teknolojinin hangi problemlerin çözümü için uygun olacağına yardımcı olacak teknoloji transferini kolaylaştırmak.
 • Endüstrinin mevcut operasyonlarda yeni teknolojiyi başarılı bir şekilde uygulamasını sağlayacak teknoloji yönetimi kılavuzları sağlamak.
 • Mühendislik öğrencileri ve çalışan mühendisler için eğitim fırsatlarını genişletmek.
Sürdürülebilirlik için Mükemmeliyet Merkezi 
Sürdürülebilirliğe olan ilgi yayıldıkça, çeşitli oyuncular arasında yetenekleri farklılaştırma ihtiyacı olacaktır. Hükümet gözetim rollerinde, geniş tabanlı finansman mekanizmaları sağlayarak akademi ve sanayi arasındaki işbirliğine dayalı etkileşimleri destekleyebilir. Örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfının (NSF), Sanayi-Üniversite İş Birliği Araştırma Merkezleri için fon sağlamaya yönelik bir programını gösterebiliriz.  Bu tür bir ortaklık, sürdürülebilirlik programlarının takibi için kullanılabilir. Sürdürülebilirliği hedefleyen bir ulusun liderleri, üniversiteler ve sanayi arasındaki iş birliği çabalarını aktif olarak desteklemelidir. Sürdürülebilirlikle ilgili araştırmaları sürdürmek için mükemmellik merkezlerinin kurulması, endüstri-üniversite etkileşimi için elverişli bir atmosfer yaratmaya yönelik bir yaklaşımdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletler bu yaklaşımı belirli kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmıştır.
 
Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Kadınların Rolü
Kadınlar hangi sürdürülebilirlik tanımı yürürlükte olursa olsun, sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit oyunculardır. Kadınlar, ulusal kalkınmada önemli roller oynamaktadır ve sürdürülebilirlik konusunda toplumsal çabalara öncülük etmelidir.
 
Kadınlar bir ulusta siyasi, ekonomik ve endüstriyel roller açısından önemli yeteneklere sahiptir.
 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kadınlar uzun süredir tüccarlar olarak önemli ekonomik roller oynamışlardır. Girişimcilik faaliyetlerinden elde edilen ekonomik güç sürdürülebilirlik programlarını desteklemek için karar verme gücüne dönüştürülmelidir. Demokrasi anlamında ileri seviyelerdeki ülkelerde, kadınların siyasi gücü, öncelikle oy hakları aracılığıyla daha fazla telaffuz edildi. Bu haklar sürdürülebilirliği kolaylaştırabilecek politika oluşturma çabalarına yönelik olmalıdır. Kolektif güçlerini daha iyi kullanmak için bazı gelişmekte olan ülkelerde kadın grupları ortaya çıkmıştır. Bu grupların çabalarının çoğu gelişmeye yöneliktir. Örneğin, Ulusal Kadın ve Kalkınma Konseyi Gana'da politik olarak çok aktiftir. Nijerya'da, ulusun ilk hanımının öncülük ettiği Kırsal Kadın Kalkınma Programı, kırsal kesimdeki kadınların ekonomik etkisini iyileştirmeye yöneliktir.
 
Kadınların sahip olduğu küçük ölçekli sanayiler, bu kadın hareketlerinin somut çıktılarından biri olmuştur. Diğer örnekler dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bolca bulunur. Kabul edilen görüşe göre, sürdürülebilirlik için küresel bir kadın koalisyonunun olması gerektiği ve bu sayede bir eğitim platformunun birincil strateji olacağıdır.
 
Tarım ve Sürdürülebilirlik
Tarım, sürdürülebilirliğin etkilerinin ve faydalarının kolaylıkla fark edilebileceği bir yoldur. Aç bir toplum, endüstriyel olarak üretken bir toplum olamaz ve sürdürülebilirlik girişimlerine odaklanamaz. Kitleler beslenirse ve memnun kalırsa sürdürülebilirliği düşünmek ve benimsemek için yeterli alana sahip olacaklardır. 
 
Genellikle az gelişmiş bir ekonominin bir tarımsal temel ile karakterize edildiğine inanılır.
 
Bu yanlış inanca dayanarak, birkaç gelişmekte olan ülke daha önce sağlam olan tarımsal temellerini “sürdürülemez” sanayileşme lehine terk etti. Gerçek şu ki, sanayileşme programlarını tamamlamak için güçlü bir tarımsal tabana ihtiyaç var.
 
Tarımın kendisi, sürdürülebilirlik hedeflerini tamamlayan ve destekleyen şekillerde modernleşme ve sanayileşme için iyi bir hedeftir. Sanayileşme hemen fayda sağlamazsa, toplum açlık ve maddi yoksunluk gibi çifte tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Tarım telafi edilmesi zor bir süreçtir ve bir kez terk edildiğinde sürdürülebilir olmayan uygulamalar yavaş yavaş devreye girer. Tarımsal süreçlerin mükemmel hale gelmesi birkaç on yıl alacağından, terk edilmiş tarımın yeniden canlandırılması için de birkaç on yıl gerekebilir. Tarım, sürdürülebilir endüstriyel kalkınmanın temelinde önemli bir rol oynamalıdır. Tarım sektörü, gelişmiş bir sanayi için uygun bir pazar olarak hizmet edebilir.
 
Verimli Tarımın Evrimi
Tarım devriminin geçmişte sanayi devrimine nasıl yol açtığını belirtmek ilginçtir. İnsanlık tarihi, insanların göçebe avcılar ve toplayıcılar olarak yola çıktıklarını yiyeceğin bulunduğu her yere sürüklendiklerini gösteriyor. Yaklaşık 12.000 yıl önce insanlar hem bitkileri hem de hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi. Bu tarımsal atılım, insanların yerleşimci olmalarına yol açtı, insanlar böylece yiyecek aramak için daha az zaman harcadı. Bu nedenle, yiyecek için ve hayvan yetiştirmenin daha iyi yollarının keşfedilmesine yol açan yenilikçi faaliyetleri sürdürmek için daha fazla zaman mevcut oldu. 
 
Bu ilk tarımsal keşif, sonunda tarım devriminin yolunu açtı. Tarım devrimi sırasında, tarım sürecine yardımcı olmak için mekanik cihazlar, teknikler ve depolama mekanizmaları geliştirildi. Bu buluşlar, daha az insan tarafından daha fazla gıda üretilmesini mümkün kıldı. Yiyeceklerin bolluğu topluluğun daha fazla üyesinin bu zamanı geleneksel emek yoğun tarım yerine başka uğraşlar için harcayabileceği anlamına geliyordu. Doğal olarak, bu diğer arayışlar, tarım araçlarının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini içeriyordu.
 
Daha verimli tarımın getirdiği ekstra boş zaman, böylece tarım aletlerinde küçük teknolojik gelişmeler sağlamak için kullanılıyordu. Bu daha gelişmiş tarım araçları, daha da verimli tarıma yol açtı. Kazma çubuğundan metal çapaya dönüşüm, o zamanın ham teknolojik yeniliğinin güzel bir örneğidir. Sürdürülebilirlik o zaman mümkündü ve şimdi de mümkün olmalı.
 
Şehirlerin Ortaya Çıkışı
Her teknolojik ilerleme ile tarım için daha az zamana ihtiyaç duyulmakta ve böylece daha ileri teknolojik gelişmeler için daha fazla zaman tanınmaktadır. Tarımdaki gelişmeler yavaş yavaş daha istikrarlı yerleşim kalıplarına yol açmıştır. Bu kalıplar kasaba ve şehirlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Tarım alanlarından uzaktaki merkezi yerleşimlerle, yeni şehir yaşamını destekleyecek tarımsal teknolojinin konut teknolojisine dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Dönüştürülen teknoloji daha sonra diğer üretken kullanımlara çevrildi. Bu da sonunda sanayi devriminin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu güne kadar, tarım ve sanayi arasındaki iç içe ilişkiler hâlâ görülebilmektedir. Ancak bunları sürdürülebilirlik açısından görmek için daha fazla ve daha yakından bakmak gerekir.

Sürdürülebilirlik için İnsan Kaynakları
Sürdürülebilirlik programlarını desteklemek için teknik idari ve hizmet insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. İnsanlar gelişmeyi mümkün kılar. İnsanlar sürdürülebilirlik faaliyetlerini sürdürmelidir. Bir makina teknik olarak ne kadar yetenekli olursa olsun, yine de insanların onu çalıştırması veya bakımını yapması gerekecektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra, genellikle fiziksel sermaye oluşumunun kalkınma için yeterli bir temel olduğuna inanılıyordu. Bu görüş, savaş sırasında makinaların oynadığı rol nedeniyle muhtemelen o sırada haklı çıktı. O zamanlar, eğitimli ve yetenekli bir iş gücü olmayan makinaların, geliştirme için sağlam bir temel oluşturmadığı düşünülüyordu. Kalkınma ve sürdürülebilirlik için beşeri sermayenin fiziksel sermaye kadar önemli olduğu artık anlaşılmıştır. Eğitim yoluyla insan kaynaklarının gelişimine yapılan yatırıma, genel sürdürülebilirlik stratejisinde yüksek öncelik verilmelidir. 
 
Endüstriyel kalkınma için insan gücü kaynağı analizinin önemli yönlerinden bazıları aşağıdakileri içerir:
 • Gerekli beceri düzeyi.
 • İnsan gücünün hareketliliği.
 • Gerekli becerilerin doğası ve türü.
 • Beyin göçünü azaltmak için elde tutma stratejileri.
 • İnsanların ve teknolojinin bir arada yaşama potansiyeli.
 • Teknoloji değişikliklerine uyum sağlamayı kolaylaştırmak için sürekli eğitim
Sürdürülebilirlikte Teknolojinin Rolü
Teknoloji sürdürülebilirliği kolaylaştırabilir. Ancak teknolojinin etkin bir rol oynayabilmesi için uygun şekilde yönetilmesi gerekir. Son yıllarda ortaya çıkan çok sayıda yeni teknoloji var. 
 
Donanım ve yazılım teknolojileri, sürdürülebilirlik programlarında giderek daha fazla rol oynamaktadır. Ancak özellikle sürdürülebilirlik için yeni teknolojilerin geliştirilmesi için eğitim programlarında yapılması gereken daha çok şey var. 
 
Sürdürülebilirlik için benimseme ve uygulama stratejileri oluşturmadan önce yeni bir teknolojinin kendine özgü özelliklerini dikkate almak önemlidir. Yeni bir teknolojinin benimsenmesinin gerekçesi, teknolojinin tek bir özelliğinden ziyade birkaç faktörün bir kombinasyonu olmalıdır. 
 
Dikkate alınması gereken önemli özellikler arasında üretkenlik artışı, gelişmiş ürün kalitesi, üretim maliyetinde azalma, esneklik, güvenilirlik ve güvenlik sayılabilir. Önerilen bir teknolojinin hem ekonomik hem de teknik olarak doğrulanmasını sağlamak için entegre bir değerlendirme yapılmalıdır.
 
Önerilen teknolojinin kapsamı ve hedefleri, bir sürdürülebilirlik projesinin başlangıcından itibaren belirlenmelidir. Bu, aşağıda tartışılan alanlarda endüstri hedeflerinin genel ulusal hedeflerle karşılaştırılmasını gerektirir.
 
Pazar hedefi: Bu, önerilen teknolojinin müşterilerini tanımlamalıdır. Ayrıca önerilen ürünün pazar maliyeti, rekabetin değerlendirilmesi ve pazar payı gibi öğeleri de ele almalıdır.
 
Büyüme potansiyeli: Bu maddede, kısa vadeli beklentiler, uzun vadeli beklentiler, gelecekteki rekabet gücü, gelecekteki yeteneği ve rekabetin hâkim boyutu ile gücü ele alınmalıdır.
 
Sürdürülebilirlik hedeflerine katkılar: Gelecekteki herhangi bir teknoloji teknolojinin yaratacağı doğrudan ve dolaylı faydalar açısından değerlendirilmelidir. 
 
Bunlar, ürün fiyatına karşı değer, uluslararası ticarette artış, iyileştirilmiş yaşam standardı, daha temiz çevre, daha güvenli iş yeri ve gelişmiş üretkenliği içerebilir.
 
Kârlılık: Teknolojinin kârlılığa nasıl katkıda bulunacağının analizi, teknolojinin geçmiş performansını, yeni teknolojinin geleneksel teknolojiye göre artan faydalarını ve yeni teknolojinin katma değerini dikkate almalıdır.
 
Sermaye yatırımı:  Kapsamlı ekonomik analiz, teknoloji değerlendirme sürecinde önemli bir rol oynamalıdır. Bu sabit ve batık maliyetlerin, eskime maliyetinin, bakım gereksinimlerinin, tekrar eden maliyetlerin, kurulum maliyetinin, alan gereksinimi maliyetinin, sermaye ikamesi potansiyellerinin, yatırım getirisinin, vergi etkilerinin, sermaye maliyetinin ve diğer eşzamanlı projelerin bir değerlendirmesini kapsayabilir.
 
Beceri ve kaynak gereksinimleri: Sanayileşmenin teknoloji öncesi ve teknoloji sonrası aşamalarında kaynakların (insan gücü ve ekipman) kullanımı değerlendirilmelidir. Bu, malzeme girdi/çıktı akışlarına, ekipmanın yüksek değerine karşı verimlilik artışına, teknoloji için gerekli girdilere, teknolojinin beklenen çıktısına ve teknik ve teknik olmayan personelin kullanımına dayalı olabilir.
 
Riske maruz kalma:  Belirsizlik, teknoloji benimseme çabalarında bir gerçektir. İlk yatırım, yatırımın geri dönüşü, geri ödeme süresi, halkın tepkileri, çevresel etki ve teknolojinin oynaklığı için belirsizliğin değerlendirilmesi gerekecektir.
 
Ulusal sürdürülebilirlik iyileştirmesi: Teknolojinin ulusal sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkıda bulunabileceğine dair bir analiz, endüstri çıktısı, üretim süreçlerinin verimliliği hammadde kullanımı, ekipman bakımı, devamsızlık, öğrenme oranı ve tasarımdan üretime kadar üretim döngüsü incelenerek doğrulanabilir  
 
Buraya kadar sürdürülebilirlik konusunun eğitimle olan ilişkisini açıklamış bulunuyoruz. Ancak, sürdürülebilirliği veya sürdürülebilir kalkınmayı kurumsal bir strateji olarak ciddiye almak, er ya da geç tüm şirketlerin stratejik planlaması için uygun olacaktır.
Çelik Yapılar - Sayı: 71 - Temmuz / Ağustos 2021

Projeler

HATAY STADYUMU

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği