TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 78 - Eylül - Ekim 2022

Eğitim


SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMİN TEMEL UNSURLARI

Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) Genel Müdürü Aydın Kulaksız, şirketlerin geleceğinde kritik öneme sahip olan sürdürülebilir eğitim konusunda değindi.

Sürdürülebilirlik terimi Latince “sustinere” kelimesinden, eğitim terimi ise yine Latince “educatio” kelimesinden türetilmiştir. İlki, çevre, toplum ve ekonomiyi dengeleyerek yaşam kalitesinin iyileştirildiği bir düşünce modelidir. İkincisi ise bilgi veya beceri edinme veya paylaşma, muhakeme güçlerini geliştirme ve entelektüel olarak kendini veya başkalarını hayata hazırlamaya yönelik bir faaliyet sürecini ifade eder. Günümüzün zorluklarının çoğu, sürdürülebilir yaşamı desteklemek için düşünce ve davranışta gerçek bir değişiklik gerektirmektedir.

Sürdürülebilirlik eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için mesleki eğitimin toplumun geneline yaygınlaştırıldığı, yaşam boyu devam eden bir süreç olmalıdır. Bir öğrencinin yükseköğretimdeki yıllarıyla sınırlı bir eğitim anlayışı sürdürülebilir olmaktan uzaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının (STK), resmi çerçevede olmasa da sürdürdükleri mesleki eğitim faaliyetlerine katılım, eğitimin alındığı alanda bilgi seviyesinin artırılması ve sürdürülebilirlik konularının anlaşılmasını sağlamanın etkili bir yoludur. STK projeleri, kariyerlerini başka alanlarda inşa etmiş duyarlı insanlara uygulamalı mesleki eğitim verilmesine olanak sağlar. Pratik çalışma ve eylem araştırmasına katılım, insanın mesleği üzerindeki etkisine ilişkin birçok değerlendirmeyle bağlantılı bazı olumsuzlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Üniversiteler ise STK'larla birlikte çalışarak daha etkin bir şekilde küresel bir şekilde düşünüp yerel bazda hareket edebilir.

Çevre, Toplum ve Ekonomi
STK'lar, modern toplumun yıkıcı yönlerini değiştirmeye yardımcı olmak için umut veren organizasyonlardır. Ancak sponsorlar, gönüllüler ve bağışçıların taleplerine mali bağımlılık nedeniyle savunmasızdırlar. Eğitim topluluklarının bir müfredatı sürdürülebilirliği ele alacak şekilde yeniden yönlendirmesi için sürdürülebilirliğinin üç bileşenini dikkate almaları gerekmektedir. Bunlar; çevre, toplum ve ekonomidir. Bu üç bileşenin her birinde, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer alan bilgilerin, sorunların, bakış açılarınının, becerilerin ve değerlerin yeniden tanımlaması ve bunların müfredata entegre edilmesi önemlidir.

Hâlâ gelişmekte olan bir alan olan sürdürülebilirlik eğitiminin birincil hedefi, öğrencileri daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan işlere hazırlayan mesleki okuryazarlığı sağlamak ve sivil katılımı geliştirmek için eğitimin gücünden yararlanmaktır.

Sürdürülebilirliğin üç ayağı olan sosyal, mesleki ve ekonomik konularla ilgili olarak verilen eğitim birçok kalıcı soruna uzun vadeli çözümler bulmayı sağlar. Sürdürülebilir eğitim, öğrencilere, okullara ve topluluklara, şimdi ve gelecekte - kişinin kendi yaşamında, bulunduğu toplumda ve dünya çapında bir platformda - sürdürülebilirlik için harekete geçme değerleri ve motivasyonları yerleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

Daha İyi Öğrenme
Kültürel açıdan duyarlı öğretim, öğrencilerin başarılarını ve katılımlarını artırırken aynı zamanda başarı boşluklarını kapatmak için güçlü bir strateji olarak uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu öğretim anlayışı, öğrencilerin bakış açılarını, önceki deneyimlerini ve kültürel kavramlarını dikkate alan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Bölümün odak noktası, kültürel açıdan duyarlı öğretimin gerekliliğini, boyutlarını, öğretmenlerin karşılaştığı zorlukları ve öğretmenlerin öğretimi kültürel açıdan daha duyarlı hale nasıl getirebileceklerini keşfetmektir.

Kültüre duyarlı bir öğretimi kolaylaştırmanın yararları ve zorlukları günümüzde araştırılmaya devam ediyor. Öğrencilerin öğrenme eyleminden zevk almalarına yardımcı olmak için kültürel olarak duyarlı öğretimin diğer öğretim pedagojilerinin yanında uygulanabileceği ise uzmanlar tarafından öneriliyor. Öğretmenlerin değerlerinin, tutumlarının, yeterliliklerinin ve öğrenme çıktıları sayesinde geliştirdikleri stratejilerin iyi seviyede olması, olumlu ve daha odaklı bir sınıfa ve sürdürülebilir eğitim için daha iyi öğrenme sonuçlarına yol açacaktır.

Kültürün eğitimdeki önemi göz ardı edilemez. Kültürün, sadece insanların nasıl iletişim kurduğu ve bilgiyi nasıl algıladığı üzerinde değil, aynı zamanda grupların ve bireylerin nasıl düşündüğü üzerinde de etkisi vardır. Bir öğrenme katalizörü olarak kültür, müfredat hedeflerini daha erişilebilir kılar ve başarı için yeni fırsatlar açar. Bugünün sınıflarında artan kültürel ve etnik heterojenlik, çeşitli öğrenci kültürleri için öğretim stratejileri geliştirme konusunda hepimize ilham vermeli ve itmelidir.

Dönüşümü Ele Almak
Öğrenim sınıflarımızın çeşitliliği, heterojen toplulukların girişi ve modernleşmenin bir sonucu olarak önemli ölçüde genişledi. Bu farklı halklar, diğer şeylerin yanı sıra kaygı, ayrımcılık ve ırksal çatışmalara neden olabilecek kendi farklı kültürlerini, dillerini ve geleneklerini korumuştur. Öğrencinin ırksal, kültürel ve dilsel çeşitliliğindeki bu değişiklik sorun değildir. Sorun, eğitimcilerin dönüşümü nasıl ele aldıkları ile ilgilidir. Bu farklı ırksal, kültürel ve dilsel kökenden gelen öğrencilerin özgüvenleri ve akademik ilerlemeleri, olumlu veya olumsuz bir tepkiden etkilenebilir. Kültürel olarak çeşitlilik gösteren çocukların sayısı arttıkça, tüm eğitimciler, hatta yeni eğitmenler her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Ayrıca her türden öğrenciyi tutarlı bir şekilde meşgul edebilecek, öğrencilerin ustalaşmasına yol açabilecek ve akademik başarıyı artırabilecek tek bir öğretim yöntemi yoktur. Sonuç olarak, sınıf içeriği ile öğrencilerin kültürel geçmişleri arasında nasıl bağlantı kurulacağını öğrenmek, öğretmenlerin çok kültürlü ortamlarda uygulayabilecekleri en başarılı stratejidir.

Araştırmacılara göre, eğitimcilerin çabaları, sınıf eğitiminin öğrencilerin ev kültürlerine duyarlı olmasını sağlarsa, akademik başarıların okulda ve gelecekteki beklentilerinde artması da kaçınılmazdır. Kültüre duyarlı öğretim, öğrencilerin başarı farkını kapatmalarına yardımcı olan en etkili tekniklerden biridir. Sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için herkesin kendisini güçlendiren bilgi, beceri, değer ve tutumları edinme fırsatına sahip olması için eğitim ve öğrenimi yeniden yönlendirmek bu anlayışın başarılı olması açısından kritik bir önem taşır.

Sürdürülebilir kalkınma eğitim eylemlerini çoğaltmak ve ölçeklendirmek için ise ters yönlü bir yaklaşım uygulanabilir. Bunlar; iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ile ilgili verilerini eğitime entegre etmek veya eğitimi sürdürülebilir kalkınmaya güç verecek şekilde tasarlamak şeklinde tarif edilebilir. Birincisinde sürdürülebilir kalkınma için ulusal çaptaki iş dünyası verilerinden yola çıkılarak bu veriler eğitim müfredatına eklenir. İkincisinde ise eğitim konusunda bizzat sorumluluk alınarak daha önce dünyanın farklı yerlerinde uygulanan sürdürülebilirlik modeli eğitime entegre edilir ve iş dünyasının bu model üzerinde gelişmesi hedeflenir.
Çelik Yapılar - Sayı: 78 - Eylül - Ekim 2022

Kendimizi Sınayalım

KENDİMİZİ SINAYALIM SORU 78

Üyelerimiz

DORALP
PROFİL METAL© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği