TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 51 - Nisan 2017

Yarışma


SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından biri olan “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” bu yıl 14’üncü kez düzenleniyor.

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla daha sonra Borusan Mannesmann ana sponsor­luğunda ve işbirliğiyle PROSteel kısa adıyla, bu yıldan itibaren de SteelPRO kısa adıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından biri olan “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” bu yıl 14’üncü kez düzenleniyor. 
 
Bu yarışma tam 14 yıldır ülkemizdeki Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği öğrenci­lerine profesyonel yaşama geçmeden önce kendilerini sınama ve geliştirme olanağı sunuyor. Bir projeyi farklı bakış açılarıyla baştan sona yaratan, planlayan ve kurgula­yan geleceğin mimar ve mühendisleri aynı iş yaşamında olduğu gibi karşılarına çıka­bilecek engelleri birlikte aşma yeteneklerini geliştiriyorlar.
 
Türkiye’nin çelik yapıların avantajların­dan yararlanmayı öğrenmesinin bir süreç olduğu, bu sürecin aşılmasında üniversite öğrencilerine çok rol düştüğü değerlendiril­mekte. Bu kapsamda, yarışmanın üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimine çok yönlü katkıları bulunuyor. 
 
Yarışmanın sağladığı kazanımları şu şekilde özetlemek mümkün: 
 • Çeliğin ve çelik yapıların avantajları konusunda farkındalığın artırılması, 
 • Mimar mühendis işbirliğinin ve farklı disiplinlerin birlikte çalışma alışkanlıkları­nın bu sıralarda başlatılması, 
 • Zaman zaman farklı üniversitelere mensup öğrencilerin SteelPRO web sitesi veya TUCSA Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü (ÇELYÖK) üzerinden geliştirdikleri işbir­likleri, 
 • İlgili standart, yönetmelik, malzeme, ta­sarım ve uygulama yöntemleri konularında tanışıklık ve alışkanlık kazandırılması, 
 • Proje yarışması alışkanlığı kazandırıl­ması, 
 • Öğrencilere, kariyerleri için kendilerini gösterme olanağının sağlanması, 
 • ECCS Yarışmaları vasıtasıyla uluslararası bilgi ve deneyimin artırılması. Bu yarışma ile yukarıdaki kazanımlara ek olarak, öğrencilerin çelik yapının özel­liklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmesi isteniyor. En az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi­nin bulunması gereken takımlar en çok 4 öğrenciden oluşabiliyor. 
 
 
SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Şartnamesi Yarışmayı Düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği Organizasyon Arkitera Mimarlık Merkezi A.Ş. 

1. Yarışmanın Amacı 
 • Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
 • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bö­lümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
 • Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygu­lamaları konularında deneyim kazanmala­rına destek olmaktır. 
2. Yarışmaya Katılım Koşulları 
 • Yarışma yalnızca, Türkiye ve KKTC üni­versitelerinden ve/veya denk okullarında, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölüm­lerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. 
 • Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz. 
 • Öğrencilerin yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılması gerekmektedir. 
 • Yarışmaya katılacak takım en az bir mi­marlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. 
 • Takım üyelerinin, öğrencilik durumla­rını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlama­ları gerekmektedir. 
 • Katılımcılar, partner bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro Katılım­cılar Platformu’ndan yararlanabilir. Ayrıca, bu konuda info@steelpro.org adresi ile de yazışabilir. 
 • Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. 
 • Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir. 
 • Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir. 
 • Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. 
 • Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 • Madde 12’de belirtilmiş Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formu’nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz. 
 • Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sayfasın­dan yapılacaktır. Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verile­cektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz tüm pafta ve belgelerde kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır. 
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi ad­resi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirmiş olurlar. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kay­dının ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir. 
 • Yarışmacılar, Madde 12’de belirtilmiş Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar yarışmaya ilişkin sorularını info@steelpro.org adresine gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları; kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adres­lerine, Madde 12’de belirtilmiş Soruların Yanıtlanması tarihine kadar gönderilecek, ayrıca yarışmanın web sitesinde de yayım­lanacaktır. 
 • Yarışmacılar; yarışmaya sundukları pro­jelerin yayın, kullanım ve sergileme hakla­rını yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çe­lik Derneği ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur. 
 • Yukarıdaki hususlara uymayan projeler, jürinin kararı ile tutanağa geçirilerek yarış­ma dışı bırakılır. 
3. Yarışma Konusu 
 
 • Yarışma konusu, “Bir İskele Yapısı” tasa­rımı olarak belirlenmiştir. (İhtiyaç Progra­mı için Madde 9’a bakınız) 
 
4. Proje Verileri 
 
 • Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur. 
 • Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. 
 • Seçilen bölgeye göre, dalga ve derin deniz özellikleri kullanılacaktır. Projenin kapalı denizde mi (dalgakıran içinde) veya açık deniz mi olduğu belirtilmelidir. 
 • Denizden yükseklik, dalga yüksekliği maksimum 3,00 metreye göre belirlene­cektir.
 • Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteris­tik değerler göz önüne alınacaktır. 
5. Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler 
 • TC Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Kıyı Yapıları ve Limanlar ve Tasarım Teknik Esasları 2007, 
 • TC Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Yapıları Deprem Teknik Yönetmeliği 2007, 
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) (Ya­yınlandığı takdirde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2017- TBDY), 
 • Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik ile ulusal/ uluslararası geçerliliği olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır. 
6. Projelerde Aranacak Nitelikler 
 • Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Sistem tasarımı aşamasında, taşıyıcı sistem bile­şenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklen­mektedir. 
 • Yarışmacıların öne sürdüğü parametreler üzerinden ele aldığı program, kapasite, işlev ve teknolojik veriler, birlikte değerlendiri­lecektir. 
 • Projelerin değerlendirmesinde şu hususlar dikkate alınmaktadır; o Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sistemi­nin, “Sistem tasarımı ilkelerine ve önerilen sistem bileşenlerine” uygun ve çelik malze­menin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması,  Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına iliş­kin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi
 • Çeliğin imgesinin geliştirilmesi, o Sürdü­rülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
 • Yarışmaya sunulan bir projenin kon­septinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “Aktar­ma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül ve­rilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alın­ması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir. 

7. İstenenler ve Sunum Koşulları 

7.1. İstenenler: 
 • Yapının konumunu ve bağlamını da gös­teren vaziyet planı (uygun ölçekte) 
 • Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar (yalnızca 1/100 ölçekte paftalar teslim edilecektir) 
 • İhtiyaç programında belirtilen alterna­tif kullanım olanaklarını gösteren 2 ve 3 boyutlu anlatımlar. 
 • Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yakla­şımlar, tasarım sürecinde ele alınan dü­şünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler. 
 • Tasarlanmış projenin yerleşim vaziyet planı (uygun ölçekte.), kat planları, kesitler ve görünüşler (1/100), tasarımcının fikrini anlatan uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygula­ma detayı (1/50), maket fotoğrafları veya açıklama amaçlı perspektifler ile 3 boyutlu çizimler yer almalıdır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistemi ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detaylarına yer verilecektir. 
 • Mimari Açıklama Raporu; mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamala­rını içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa kısıtlaması yoktur. 
 • Mühendislik Açıklama Raporu; kulla­nılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesap­larını kapsamalıdır. 
7.2. Sunum Koşulları: 
 • Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm), dikey düzende, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünür­lükte) dijital olarak hazırlanmalıdır. Her bir dijital paftanın sağ üst köşelerine katılımcı­lara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılacaktır. 
 • Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır. 
 • Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Ra­porları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühen­dislik için ayrı ayrı hazırlanmalı ve WORD ve PDF formatında olmalıdır. 
 • Teslim edilen dijital pafta ve belgelerin üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması proje­nin yarışmadan elenmesi için yeterlidir. Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. 5 karak­terden oluşan bu rumuz elektronik ortamda başvuru kaydı sırasında sistem tarafından otomatik olarak atanacaktır ve dijital olarak web sitesine yüklenen her pafta ve belgenin sağ üst köşesinde yer alacaktır. Teslim edilen pafta, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması proje­nin yarışmadan elenmesi için yeterlidir. 
8. Teslim Şekli 
 • Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini www.steelpro.org web sitesinde ilgili bölüme yükleyecektir. Yükle­me dosyası toplamda 50 MB’ı geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklene­cektir 
 • Yarışmaya katılacak projeler, tüm belge ve paftalarını hepsi, adı rumuz rakamların­da oluşan tek bir dosya içinde .zip dosyası olarak en geç 12 Mayıs 2017 Salı günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Bu tarihten son­ra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır. 
 • Tek bir dosya içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;
 • En çok 4 adet dijital pafta (PDF ve JPEG formatında, 300 dpi, Dikey A1)
 • Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutun­da, PDF ve WORD formatında)
 • Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında)
 • Kimlik Bilgilerinde yer alan belgelerin tümü (taranmış olarak, PDF, JPEG veya WORD formatında)
 • Kimlik Bilgileri
  • Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),
  • Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve tele­fon bilgileri (WORD formatında)
  • Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış) o İstenen tüm kimlik bilgileri, üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile dijital olarak zip dosyası içinde alt bir klasör olarak kaydedilerek yarışmanın web sitesine yüklenecektir. 
9. İhtiyaç Programı  
 
“Bir İskele Yapısı” olarak belirlenen tema esas olarak: deniz, boğaz, haliç, nehir, göl veya yapay gölet (baraj göleti) kenarında, teknelerin, deniz taşıtlarının, karaya yana­şıp yolcu indirip, bindirdikleri, yanaşma yeri olarak anlaşılmalıdır. 
 • İskele, su ile karanın arakesitinde bulunan ve her iki tarafa (suya ve karaya) da ait olan bir yapıyı tanımlamaktadır.
 • Yanaşma yeri kıyıya dik “iskele” şeklin­de veya kıyıya paralel “rıhtım” şeklinde düşünülebilir. 
 • Bulunduğu yer (yurtiçi veya yurtdışında bir konum belirlenebilir), kapasite ve esas işlevine eklenecek ikincil işlevlerle zen­ginleştirilecek olan program yarışmacılara bırakılmıştır. 
 • Yeri ve konumu, programı ve işlevi, ka­pasitesi ve büyüklüğü seçilen yer üzerinden yapılacak ikna edici açıklamalarla belirgin şekilde yarışmacılar tarafından tanımlan­malıdır. 
10. Yarışma Paydaşları 
Yarışmayı Düzenleyen: Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) 
Organizasyon: Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ 
 
11. Yarışma Jürisi 
Melike ALTINIŞIK Yük. Mimar
Bünyamin DERMAN Yük. Mimar
Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER Yük. Mimar
Dr. Selçuk İZ İnş. Y. Müh.
Serdar KARAHASANOĞLU İnş. Y. Müh.
Nevzat SAYIN Mimar (Jüri Başkanı)
Prof. Dr. Cavidan YORGUN İnş. Y. Müh. 
 
12. Yarışma Takvimi 
Yarışmanın İlanı: 10 Şubat 2017 
Soru Sorma Son Tarihi: 7 Mart 2017 
Soruların Yanıtlanması: 14 Mart 2017 
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 1 Mayıs 2017 
Proje Son Teslim Tarihi: 12 Mayıs 2017 
Sonuçların Açıklanması: Tören sırasında açıklanacak. 
Kolokyum ve Ödül Töreni: Duyurulacak. 

13. Ödüller 
 
 • Yarışmacının öne sürdüğü parametrele­rin üzerinden ele alınacak olan program, kapasite, işlev ve teknolojik verilerin birlik­te değerlendirilmesi sonucunda 5 eşdeğer ödül verilecektir. 
 • 5 adet EŞDEĞER ÖDÜL verilecektir. Eşdeğer ödüllerin her biri 4.000 TL değe­rindedir. Ödül alan her takım başına 4.000 TL olmak üzere, toplam 20.000 TL ödül dağıtılacaktır. 
 • Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır. 
 • Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri de­ğerlendirmesi sırasında son elemeye kalan tüm projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verilecek­tir. 
 • Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, Madde-6’nın son parag­rafında belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıy­la geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer proje­lerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir. 
 • İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek biri, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Awar­ds” yarışmasına aday gösterilir. 
14. Raportörlük İletişim 
Raportör:Özüm İTEZ,
Arkitera Mimarlık Merkezi
Email: info@steelpro.org
Tel: 0216-355 0722; Dahili: 2111
Adres: Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Cemil Topuzlu Caddesi İş Bankası Blok­ları A Blok Daire 8 34726 Dalyan Kadıköy İstanbul TÜRKİYE 
 
Çelik Yapılar - Sayı: 51 - Nisan 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği